Nawigacja

O nas

O nas

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Fasada budynku Głównego Urzędu Miar
 
Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Prezes Głównego Urzędu Miar podlega Ministrowi Rozwoju zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz.U. poz. 1895 oraz z 2016 r. poz. 1359).
Prezes Głównego Urzędu Miar jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów i podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884, 1948 oraz z 2017 r. poz. 976).
 

Organizację Głównego Urzędu Miar określa:

  1. Statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze zarządzenia z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. poz. 1199).;
  2. Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Miar stanowiący załącznik do zarządzenia nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 7 listopada 2017 r. (Dz. Urz. GUM poz. 27)
W zakresie kompetencji Głównego Urzędu Miar znajdują się zagadnienia związane z metrologią naukową, prawną i przemysłową oraz probiernictwem. Istnieje ścisła współpraca w tych dziedzinach, co ułatwia koordynację wykonywania zadań powierzonych administracji miar.
 

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
Godziny pracy: 8:00-16:00
tel. 22 581 93 99 (centrala)
fax: 22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl 


 

 

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

tel.: 22 581 93 99 (centrala)

Więcej
Główny Urząd Miar
do góry