Nawigacja

TRANS-TACHO

TRANS-TACHO

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

„System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – TRANS-TACHO”

Logotypy uczestników projektu: od lewej: Fundusze Europejskie, Rzeczpopolita Polska - flaga, Unia Europejska - flaga

Projekt powstał w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr „2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

TRANS-TACHO pozwoli na zdalną obsługę klientów Głównego Urzędu Miar w zakresie tachografów. Powstaną e-usługi, które ułatwią:

 • prowadzenie warsztatów tachografów,
 • szkolenia techników,
 • wykonywanie zawodu technika,
 • wprowadzanie tachografów na rynek UE.

Po uruchomieniu systemu informatycznego Trans-Tacho załatwienie powyższych spraw w naszym urzędzie będzie możliwe przez Internet.

 

Cele i korzyści projektu

Cel nr 1: Usprawnienie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykonywania zawodu regulowanego w obszarze tachografów przez wprowadzenie 4 elektronicznych usług publicznych A2B i A2C, przyczyniając się do zmniejszenia formalności po stronie interesariuszy, tj.:

 1. Usługi certyfikacji technika;
 2. Usługi certyfikacji podmiotu prowadzącego warsztat tachografów;
 3. Usługi certyfikacji podmiotu szkolącego;
 4. Usługi certyfikacji tachografu.

Korzyści: Obniżenie kosztów funkcjonowania oraz oszczędności czasu (uzyskania zezwolenia dla warsztatu i certyfikatu technika warsztatu) dla klientów administracji miar (przedsiębiorców prowadzących warsztaty, podmiotów prowadzących szkolenia, techników warsztatów oraz instytucji publicznych pełniących funkcje kontrolne), wynikające z wdrożenia elektronicznych usług świadczonych przez GUM, przyczyniając się do wzrostu efektywności działania oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych po stronie tych interesariuszy.

Cel nr 2: Wzmocnienie systemu nadzoru nad systemem tachografów poprzez wdrożenie adekwatnych rozwiązań informatycznych, zwiększając bezpieczeństwo transportu drogowego.

Korzyści: Ucyfrowienie i udostępnienie uprawnionym uczestnikom systemu rejestrów i zasobów informacyjnych, będących w dyspozycji administracji miar i ich łatwiejsza dostępność dla użytkowników; Wzmocnienie systemu nadzoru nad systemem tachografów przez uprawnione instytucje publiczne krajowe i UE poprzez wdrożenie adekwatnych rozwiązań informatycznych. Wdrożenie nowoczesnych technologii wspomagających wykonywanie czynności urzędowych przez pracowników GUM i administracji miar.

Trans-Tacho grafika projektu unijnego

Jakie będą efekty projektu TRANS-TACHO?

 • Uruchomienie wysokopoziomowych usług elektronicznych dla klientów GUM, przyczyniających się do zmniejszenia formalności po stronie klienta;
 • modernizację rejestrów publicznych i baz danych (m.in. ewidencji warsztatów i techników), prowadzonych przez GUM w obszarze tachografów i ich łatwiejszą dostępność oraz większą użyteczność dla Klientów (również na urządzeniach mobilnych);
 • wdrożenie nowoczesnych technologii (systemu, oprogramowania i sprzętu komputerowego), wspomagających wykonywanie czynności kontrolnych przez pracowników Administracji Miar;
 • wdrożenie elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy GUM a Klientem;
 • zastosowanie elektronicznej formy uwierzytelniania zarówno Klientów, jak i jednostek Administracji Miar w ramach realizacji spraw;
 • prowadzenie publicznych rejestrów wymaganych ustawą o tachografach;
 • prowadzenie baz danych w zakresie:
  • ewidencji podmiotów, posiadających zezwolenie na prowadzenie warsztatu, w tym dane techników, informacji o zawieszeniu prowadzenia działalności i podjęciu zawieszonej działalności, informacji o zmianach danych określonych w zezwoleniu, wykazów urządzeń będących na wyposażeniu warsztatów, zmian wyposażenia warsztatów;
  • wydanych decyzji (zezwolenia, certyfikaty techników, certyfikaty podmiotów szkolących, świadectwa homologacji typu, świadectwa funkcjonalności (tachografu lub jego elementów składowych) – w tym: zmiany, wygaszenia, cofnięcia.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 12 852 739,20 zł [z czego 15,37% (1 975 466,02 zł) pochodzi z budżetu państwa, a 84,63% (10 877 273,18) ze środków Unii Europejskiej (UE)]

do góry