Nawigacja

Staż dla studentów i absolwentów

Staż dla studentów i absolwentów

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
 • O płatny staż mogą ubiegać się osoby, które:
 1. w dniu planowanego rozpoczęcia stażu nie ukończyły wieku 35 lat;
 2. posiadają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas odbywania stażu w GUM.

Kwalifikacja kandydatów do odbycia stażu następuje na podstawie:

 1. zgłoszenia, (załącznik nr 1)
 2. CV.
 • GUM rozpatruje indywidualne podania o przyjęcie na staż wyłącznie w sytuacji posiadania możliwości zorganizowania stażu. Decyzję o przyjęciu na staż podejmuje Dyrektor Generalny GUM, biorąc pod uwagę opinię kierownika komórki organizacyjnej, w której odbywałby się staż, oraz możliwości finansowe urzędu.
 • Staż odbywa się na podstawie zawartej pomiędzy GUM a stażystą umowy określającej prawa i obowiązki stron (załącznik nr 6). Integralną częścią umowy jest dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz rachunek dla GUM (załącznik nr 2 do załącznika nr 6).
 • Umowa może być zawarta na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 • W trakcie odbywania stażu nad zadaniami powierzonymi stażyście czuwa opiekun merytoryczny.
 • Wynagrodzenie stażysty będzie wypłacane po upływie każdego miesiąca obowiązywania umowy, przelewem na rachunek bankowy stażysty, w terminie 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionego przez stażystę rachunku. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto stanowi iloczyn liczby godzin przepracowanych w miesiącu oraz  ustalonej stawki godzinowej, nie niższej niż minimalna stawka godzinowa obowiązująca w danym roku, przy czym  nie przekroczy dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.).
 • Dokumentem potwierdzającym liczbę godzin pracy jest karta ewidencji czasu pracy podpisana przez stażystę i kierownika komórki organizacyjnej, w której odbywa się staż.

Informacje dodatkowe dotyczące organizacji praktyk, wolontariatów i staży

 • Wymagane dokumenty należy przesyłać co najmniej 30 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia praktyki/wolontariatu/stażu.
 • Tygodniowy wymiar wykonywania zadań w ramach praktyki/wolontariatu/stażu nie może przekraczać 40 godzin.
 • Osoba rozpoczynająca praktykę/wolontariat/staż:
 1. zgłasza się do komórki ds. kadrowych w celu odebrania karty dostępu uprawniającej do wejścia i poruszania się na terenie GUM;
 2. odbywa szkolenie z zakresu BHP oraz szkolenie podstawowe z zakresu ochrony danych osobowych;
 3. jest zobowiązana do przestrzegania polityki bezpieczeństwa informacji w GUM.
 • Osoba odbywająca praktykę/wolontariat/staż podlega kierownikowi komórki organizacyjnej GUM, w której odbywa praktykę, wolontariat lub staż.
 • Opiekun merytoryczny organizuje miejsce pracy osobie przyjętej na praktykę/wolontariat/staż i koordynuje przygotowanie odpowiednich zasobów (telefon, komputer).
 • Kierownik komórki organizacyjnej wystawia osobie, która odbyła praktykę/wolontariat/staż zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i nabytych umiejętnościach.
 • Na prośbę osoby odbywającej praktykę/wolontariat/staż kierownik komórki organizacyjnej może wydać opinię o odbytej praktyce, wolontariacie lub stażu.
 • Po zakończeniu praktyki/wolontariatu/stażu osoba odbywająca praktykę/wolontariat/staż zobowiązana jest do zwrotu karty dostępu.
 • Wszelkie opracowania oraz dzieła, które powstały podczas odbywania praktyki, wolontariatu lub stażu stanowią własność GUM.
 • GUM nie pokrywa kosztów przejazdu, ubezpieczenia, o ile to nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących, oraz nie zapewnia i nie pokrywa kosztów zakwaterowania studenta/absolwenta/wolontariusza/stażysty.
 • Zgłoszenia na praktykę/wolontariat/staż należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: praktyki.gum@gum.gov.pl (w temacie wiadomości: „praktyka studencka” lub „praktyka absolwencka” lub „wolontariat” lub „staż”), albo pocztą tradycyjną na adres: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa (z odpowiednim dopiskiem: „praktyka studencka”/„praktyka absolwencka”/„wolontariat”/„staż”).
do góry