Nawigacja

Praktyka studencka

Praktyka studencka

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
 • Jest bezpłatna i organizowana dla studentów wszystkich lat studiów.
 • Może ją odbyć osoba, która:
 1. posiada skierowanie ze szkoły wyższej (Uczelni) oraz program praktyki studenckiej zaakceptowany przez Uczelnię;
 2. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej w GUM (umowa ubezpieczenia zawarta przez Uczelnię lub indywidualnie).
 • Kwalifikacja do odbycia praktyki studenckiej w GUM następuje na podstawie:
 1. zgłoszenia, (załącznik nr 1)
 2. skierowania przez Uczelnię do odbycia praktyki studenckiej, (załącznik nr 2)
 3. CV.
 • GUM może przyjąć indywidualne zgłoszenie studenta, bez skierowania z Uczelni, w miarę potrzeb i możliwości zorganizowania praktyki.
 • Na praktyki w pierwszej kolejności przyjmowani są studenci, dla których odbycie praktyki jest obowiązkiem przewidzianym w programie studiów, czyli na podstawie skierowania przez Uczelnię.
 •  Praktykę studencką odbywa się na podstawie pisemnego porozumienia zawieranego pomiędzy GUM a Uczelnią. (załącznik nr 3)

GUM może zaakceptować porozumienie przedstawione przez Uczelnię po uprzednim uzgodnieniu go pod względem formalno-prawnym.

 • GUM może zażądać od Uczelni odwołania osoby odbywającej praktykę studencką w przypadku, gdy naruszy ona dyscyplinę pracy lub zasady BHP. Jeżeli naruszenie dyscypliny pracy lub zasad BHP spowodowało zagrożenie dla życia lub zdrowia – GUM może, bez uprzedniego uzgodnienia z Uczelnią, nie dopuścić do kontynuowania praktyki studenckiej przez tę osobę.
 • W przypadku praktyki nieobowiązkowej, gdy student z własnej inicjatywy, bez skierowania z Uczelni, odbywa praktykę, pomiędzy GUM a studentem zawierane jest porozumienie. (załącznik nr 3a)
 • Zasady organizacji praktyk studenckich mają zastosowanie do studentów krajowych Uczelni. Wnioski studentów Uczelni zagranicznych oraz utworzonych przez nie Uczelni i filii są rozpatrywane indywidualnie.

Informacje dodatkowe dotyczące organizacji praktyk, wolontariatów i staży

 • Wymagane dokumenty należy przesyłać co najmniej 30 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia praktyki/wolontariatu/stażu.
 • Tygodniowy wymiar wykonywania zadań w ramach praktyki/wolontariatu/stażu nie może przekraczać 40 godzin.
 • Osoba rozpoczynająca praktykę/wolontariat/staż:
 1. zgłasza się do komórki ds. kadrowych w celu odebrania karty dostępu uprawniającej do wejścia i poruszania się na terenie GUM;
 2. odbywa szkolenie z zakresu BHP oraz szkolenie podstawowe z zakresu ochrony danych osobowych;
 3. jest zobowiązana do przestrzegania polityki bezpieczeństwa informacji w GUM.
 • Osoba odbywająca praktykę/wolontariat/staż podlega kierownikowi komórki organizacyjnej GUM, w której odbywa praktykę, wolontariat lub staż. 
 • Opiekun merytoryczny organizuje miejsce pracy osobie przyjętej na praktykę/wolontariat/staż i koordynuje przygotowanie odpowiednich zasobów (telefon, komputer).
 • Kierownik komórki organizacyjnej wystawia osobie, która odbyła praktykę/wolontariat/staż zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i nabytych umiejętnościach.
 • Na prośbę osoby odbywającej praktykę/wolontariat/staż kierownik komórki organizacyjnej może wydać opinię o odbytej praktyce, wolontariacie lub stażu.
 • Po zakończeniu praktyki/wolontariatu/stażu osoba odbywająca praktykę/wolontariat/staż zobowiązana jest do zwrotu karty dostępu.
 • Wszelkie opracowania oraz dzieła, które powstały podczas odbywania praktyki, wolontariatu lub stażu stanowią własność GUM.
 • GUM nie pokrywa kosztów przejazdu, ubezpieczenia, o ile to nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących, oraz nie zapewnia i nie pokrywa kosztów zakwaterowania studenta/absolwenta/wolontariusza/stażysty.
 • Zgłoszenia na praktykę/wolontariat/staż należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: praktyki.gum@gum.gov.pl (w temacie wiadomości: „praktyka studencka” lub „praktyka absolwencka” lub „wolontariat” lub „staż”), albo pocztą tradycyjną na adres: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa (z odpowiednim dopiskiem: „praktyka studencka”/„praktyka absolwencka”/ „wolontariat”/„staż”).
do góry