Nawigacja

Praktyki i staże

Praktyka, wolontariat i staż w GUM

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W Głównym Urzędzie Miar możliwa jest organizacja: praktyki studenckiej, praktyki absolwenckiej, wolontariatu i stażu dla osób bezrobotnych oraz stażu dla studentów i absolwentów.

Zdjęcie przedstawia regulację palcami przyrządu pomiarowego. Na zdjęciu duży napis: Praktyki i staże w GUM, w dolnym prawym rogu napis: gum.gov.pl.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze strukturą organizacyjną GUM oraz z zakresem zadań zakładów metrologicznych na stronie internetowej.

Jak zgłosić się na praktykę studencką/praktykę absolwencką/wolontariat/staż do Głównego Urzędu  Miar?

 1. Sprawdź czym zajmują się poszczególne laboratoria i biura GUM.
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej), ze wskazaniem komórki organizacyjnej GUM i wyślij na adres e-mail: praktyki.gum@gum.gov.pl (w temacie wiadomości: „praktyka studencka” lub „praktyka absolwencka” lub „wolontariat” lub „staż”).
 3. Czekaj na informację z Wydziału Kadr i Rozwoju Zawodowego GUM o zakwalifikowaniu na praktykę, wolontariat lub staż.

Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szczegółowe informacje dla kandydatów dotyczące kwalifikacji i przebiegu praktyki studenckiej, praktyki absolwenckiej, wolontariatu lub stażu znajdziesz w poniższych zakładkach:

Praktyka studencka

Praktyka absolwencka

Wolontariat

Staż dla osób bezrobotnych

Staż dla studentów i absolwentów

Informacje dodatkowe dotyczące organizacji praktyk, wolontariatów i staży

 • Wymagane dokumenty należy przesyłać co najmniej 30 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia praktyki/wolontariatu/stażu.
 • Tygodniowy wymiar wykonywania zadań w ramach praktyki/wolontariatu/stażu nie może przekraczać 40 godzin.
 • Osoba rozpoczynająca praktykę/wolontariat/staż:
 1. zgłasza się do komórki ds. kadrowych w celu odebrania karty dostępu uprawniającej do wejścia i poruszania się na terenie GUM;
 2. odbywa szkolenie z zakresu BHP oraz szkolenie podstawowe z zakresu ochrony danych osobowych;
 3. jest zobowiązana do przestrzegania polityki bezpieczeństwa informacji w GUM.
 • Osoba odbywająca praktykę/wolontariat/staż podlega kierownikowi komórki organizacyjnej GUM, w której odbywa praktykę, wolontariat lub staż.
 • Opiekun merytoryczny organizuje miejsce pracy osobie przyjętej na praktykę/wolontariat/staż i koordynuje przygotowanie odpowiednich zasobów (telefon, komputer).
 • Kierownik komórki organizacyjnej wystawia osobie, która odbyła praktykę/wolontariat/staż zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i nabytych umiejętnościach.
 • Na prośbę osoby odbywającej praktykę/wolontariat/staż kierownik komórki organizacyjnej może wydać opinię o odbytej praktyce, wolontariacie lub stażu.
 • Po zakończeniu praktyki/wolontariatu/stażu osoba odbywająca praktykę/wolontariat/staż zobowiązana jest do zwrotu karty dostępu.
 • Wszelkie opracowania oraz dzieła, które powstały podczas odbywania praktyki, wolontariatu lub stażu stanowią własność GUM.
 • GUM nie pokrywa kosztów przejazdu, ubezpieczenia, o ile to nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących, oraz nie zapewnia i nie pokrywa kosztów zakwaterowania studenta/absolwenta/wolontariusza/stażysty.
 • Zgłoszenia na praktykę/wolontariat/staż należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: praktyki.gum@gum.gov.pl (w temacie wiadomości: „praktyka studencka” lub „praktyka absolwencka” lub „wolontariat” lub „staż”), albo pocztą tradycyjną na adres: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa
  (z odpowiednim dopiskiem: „praktyka studencka”/„praktyka absolwencka”/„wolontariat”/„staż”).
do góry