Nawigacja

Przyrządy pomiarowe

Przyrządy pomiarowe

Autor : Monika Kusyk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

European Commission The single digital gateway

 1. PROCEDURA UPRZEDNIEGO ZEZWOLENIA (POZA ROZPORZĄDZENIEM 2019/515) - Procedurami uprzedniego zezwolenia w rozumieniu rozporządzenia są procedury zatwierdzenia typu i uznania za równoważne. Ich opis znajduje się pod linkiem > https://www.gum.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja/zatwierdzenie-typu-przy
 2. PROCEDURA DOTYCZĄCA STOSOWANIA ZASADY WZAJEMNEGO UZNAWANIA (WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/515 W SPRAWIE WZAJEMNEGO UZNAWANIA TOWARÓW ZGODNIE Z PRAWEM WPROWADZAONYCH DO OBROTU W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM ORAZ UCHYLAJĄCE ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 764/2008, ZWANEGO DALEJ “ROZPORZĄDZENIEM 2019/515)

Ocena przyrządu przeprowadzana przez właściwe organy państwa członkowskiego (w przypadku przyrządów pomiarowych – Prezes Głównego Urzędu Miar) opiera się o przepisy rozporządzenia 2019/515 (w szczególności określonych w Rozdziale II),  o przepisy ustaw kompetencyjnych właściwych organów (ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140, 285 i 568)), ustawy o wzajemnym uznawaniu oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA). Ustawa o wzajemnym uznawaniu nie zawiera przepisów proceduralnych.

Jeżeli podmiot gospodarczy złoży do Prezesa GUM oświadczenie o wzajemnym uznawaniu albo w wyniku kontroli okaże się, iż podmiot gospodarczy wprowadził przyrząd pomiarowy w ramach zasady wzajemnego uznawania, Prezes GUM może przeprowadzić ocenę przyrządu (procedurę przedstawia schemat poniżej).

 

Średni niezbędny czas do dokonania oceny przyrządu

Sprawy związane z oceną przyrządów pomiarowych, co do zasady, są sprawami szczególnie skomplikowanymi; niezbędny czas do dokonania oceny przyrządu, stosownie do art. 35 § 3 KPA wynosi 60 dni. W uzasadnionych przypadkach organ może przedłużyć postępowanie, zawiadamiając o przyczynach zwłoki.

 

Język, w jakim wnioskodawca/strona/przedsiębiorca może kontaktować się z organem

Dokumenty przesyłane do organu sporządza się w języku polskim. W przypadku gdy wnioski i dokumenty są sporządzone w języku innym niż język polski, do tych wniosków i dokumentów dołącza się ich tłumaczenie na  język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu sporządza się w jednym z języków urzędowych Unii. W przypadku gdy język ten nie jest językiem wymaganym przez państwo członkowskie przeznaczenia, podmiot gospodarczy musi przetłumaczyć oświadczenie o wzajemnym uznawaniu na język wymagany przez państwo członkowskie przeznaczenia.

 

Krajowe przepisy techniczne dla przyrządów pomiarowych podlegających procedurze uprzedniego zezwolenia

przyrząd pomiarowy - urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi

 • drogowe cysterny pomiarowe;

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać drogowe cysterny pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. poz. 22) (tu link do pliku PDF jak na stronie w ZT)

 • gęstościomierze zbożowe użytkowe 20 L, 1 L i 1/4 L; gęstościomierze zbożowe wzorcowe 20 L;

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze zbożowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 151)

 • manometry do opon pojazdów mechanicznych;

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać manometry do opon pojazdów mechanicznych, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 679) Plik PDF

 • przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego;

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Dz.U. 2019 poz. 1081 . Plik PDF

 • wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu;

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 1345) Plik PDF

 • zbiorniki pomiarowe do cieczy z wyłączeniem zbiorników pomiarowych do cieczy posadowionych na stałe na stacjach paliw płynnych, które stosowane są wyłącznie w celu magazynowania cieczy;

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1094) Plik PDF

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 168) Plik PDF

 • areometry szklane - alkoholomierze i densymetry do alkoholu; areometry szklane - densymetry do cieczy innych niż alkohol;

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać areometry szklane, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 1007) Plik PDF

 • beczki metalowe;

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 50) Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać beczki, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 1286) Plik PDF

 • gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy w zakresie od 450 kg/m3 do 2000 kg/m3;

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 615) Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 1250)

 • mierniki poziomu dźwięku;

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 717) Plik PDF

 • odważniki klas dokładności E1, E2, F1, F2, M1, o wartościach nominalnych masy od
  1 mg do 50 kg; odważniki klasy dokładności M2 o wartościach nominalnych masy od 1 g do 50 kg

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać odważniki, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 678) Plik PDF

 

Akceptowalne sposoby uwierzytelnienia i identyfikacji

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Rodzaj i format dowodów, składanych przez wnioskodawcę/stronę/przedsiębiorcę

Każdy dowód, w szczególności faktura potwierdzająca sprzedaż produktu, etykieta produktu, katalog zawierający datę, dane dotyczące sprzedaży lub podatków, rejestracje, licencje, zgłoszenia adresowane do władz/odpowiedzi władz, certyfikaty, wyciągi z rejestrów publicznych itp. należy uznać za odpowiedni dla wykazania faktycznego wprowadzenia produktu do obrotu w innym państwie członkowskim lub państwie EFTA będącym umawiającą się stroną Porozumienia EOG. (zgodnie z wytycznymi KE)

 

Dostępne możliwości dochodzenia roszczeń i środków odwoławczych

Środki zaskarżenia dostępne w prawie krajowym: Od decyzji organu stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Inne procedury w ramach rozporządzenia:

Przedłożenie decyzji w SOLVIT. Komisja w terminie 45 dni roboczych od otrzymania wniosku kończy ocenę i wydaje opinię.
 

Sankcje i administracyjne kary pieniężne

za niespełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu 2019/515 są określone w ustawie o wzajemnym uznawaniu (link wkrótce).

 

Wysokości opłat i metody płatności online

Informacje dotyczące opłaty za wydanie decyzji odmownej ZT dostępne są pod następującym adresem https://www.gum.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja/zatwierdzenie-typu-przy/39,Oplaty-za-czynnosci-urzedowe-zwiazane-z-wydaniem-zmiana-i-odmowa-wydania-decyzji.html

Płatności online - przelew bankowy.

 

Dane kontaktowe

(tu dane komórki właściwej do zajmowania się sprawą)

Przebieg postępowania przedstawia poniższy schemat.

Zamiar dokonania oceny przyrządu przez organ może być wynikiem kontroli prowadzonej w ramach nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach albo wskutek złożenia oświadczenia przez podmiot gospodarczy (wtedy omijamy pkt. 4 -6)

Dokonując oceny przyrządu organ może tymczasowo zawiesić udostępnianie tych towarów na rynku tego państwa członkowskiego wyłącznie jeżeli:

a)  w normalnych lub rozsądnie możliwych do przewidzenia warunkach używania towary stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób lub dla środowiska, w tym zagrożenie, którego skutki nie są natychmiastowe, które wymaga szybkiej interwencji właściwego organu; lub

b)  udostępnianie towarów lub towarów tego rodzaju na rynku w tym państwie członkowskim jest zasadniczo zakazane w tym państwie członkowskim ze względów moralności publicznej lub bezpieczeństwa publicznego.

do góry