Czy jest określony formularz zgłoszenia faktu paczkowania lub importu (sprowadzenia) towarów?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Tak, jest określony formularz zgłoszeniowy. Przejdź do listy Formularze zgłoszeniowe

Formularz, po wypełnieniu wszystkich elementów (obowiązkowych i ewentualnie nieobowiązkowych), uzupełniony pieczątką firmową przedsiębiorstwa i podpisem osoby upoważnionej (lub osób uprawnionych), powinien zostać wysłany (np. listownie) do dyrektora okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na miejsce paczkowania lub składowania zgłaszającego fakt rozpoczęcia paczkowania (lub importu/sprowadzenia) produktów. Lista okręgowych urzędów miar – wraz z obszarem działania podana jest w zakładce Pełnomocnicy dyrektorów OUM.