Nawigacja

Zezwolenia - tachografy analogowe

Zezwolenia - tachografy analogowe

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o tachografach zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane. Zgodnie z tymi zezwoleniami przez okres ich ważności może być prowadzona działalność odpowiednio w zakresie instalacji, napraw oraz sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o tachografach.

Cofnięcie zezwolenia nie może nastąpić z powodu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 6.

 

UWAGA (art. 66 ust. 2-4)

- Działalność wykonywana na podstawie ww. zezwoleń nie może być prowadzona łącznie z działalnością zawodową, która mogłaby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu tachografów zdefiniowanego w dodatku 10 załącznika 1B do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 oraz załączniku 1C do rozporządzenia (UE) 2016/799;

- Podmioty prowadzące działalność na podstawie ww. zezwoleń zapewniają niezależność od działalności związanej z wykonywaniem przewozów drogowych pojazdem objętym obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu;

- Prezes GUM przeprowadza kontrolę spełnienia wymagań, o których mowa w art. 66 ust. 2 i 3, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 2 lub 3 Prezes GUM cofa zezwolenie.

do góry