Nawigacja

Oferta usług

Oferta usług metrologicznych

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Cennik za wykonywanie czynności wzorcowania przyrządów pomiarowych, wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia oraz wykonywanie ekspertyz obowiązujący
od 2 grudnia 2016 r.

Oferta usług metrologicznych

Wynagrodzenie za wykonywanie czynności wzorcowania przyrządów pomiarowych, wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia oraz wykonywanie ekspertyz pobiera się w wysokości określonej w cenniku. Szczególne warunki wykonania usług określone są w kolumnie „Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi”.

W przypadku zlecenia przez wnioskodawcę wykonania dodatkowych usług, wynagrodzenie za wykonanie tych czynności ustala się poprzez pomnożenie niezbędnej dla wykonania usługi liczby godzin przez stawkę za roboczogodzinę wynoszącą 130 zł netto.

W przypadku wykonywania wzorcowań przyrządów pomiarowych, ekspertyz, a także wytwarzania certyfikowanych materiałów odniesienia, które nie zostały ujęte w cenniku, wynagrodzenie ustala się poprzez pomnożenie niezbędnej dla wykonania usługi liczby godzin przez stawkę za roboczogodzinę wynoszącą 130 zł netto.

W każdym przypadku, gdy usługa jest wykonywana poza siedzibą urzędu, do ceny za wzorcowanie doliczany jest koszt delegacji pracownika, który wykonuje usługę (naliczany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju - Dz. U. z 9 lutego 2013 r., poz. 167), jak również koszt ubezpieczenia przyrządu pomiarowego Głównego Urzędu Miar niezbędnego do wykonania usługi.

W każdym przypadku, gdy podczas wykonywania czynności zużywane są materiały, np. gazy, ich koszt oraz koszt dzierżawy butli powiększa ostateczną kalkulację wynagrodzenia za wykonanie usługi.

Za wydanie duplikatu dokumentu poświadczającego wykonanie czynności, o których mowa powyżej lub za wystawienie świadectwa zmieniającego wystawione świadectwo na uzasadniony wniosek klienta, pobiera się opłatę wynoszącą 130 zł netto.

 

Baza danych (KCDB), zawierająca wyniki porównań kluczowych i uzupełniających, a także wykaz, zaakceptowanych po przeglądzie, zdolności pomiarowych CMC, zgłoszonych przez każde NMI (w tym GUM) znajduje się na stronie BIPM.
 

do góry