Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Do wniosku o zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego dołącza się:

 1. dokumentację techniczno–konstrukcyjną typu przyrządu pomiarowego;
 2. instrukcję obsługi oraz dodatkowe dokumenty poświadczające charakterystyki metrologiczne, jeżeli są one niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia badania danego rodzaju przyrządu pomiarowego i zostały określone w przepisach określających szczegółowe zakresy, sposoby oraz metody przeprowadzania badań i sprawdzeń podczas prawnej kontroli metrologicznej poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych;
 3. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku wnioskodawcy nieposiadającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpis z rejestru lub ewidencji prowadzonych w państwie, w którym znajduje się jego siedziba;
 4. upoważnienie do działania w imieniu producenta w sprawach związanych z zatwierdzeniem typu, jeżeli wnioskodawcą jest upoważniony przedstawiciel. Upoważnienie przedstawiciela powinno zawierać następujące dane:
  a) datę i miejsce wystawienia,
  b) imię i nazwisko lub nazwę i adres producenta,
  c) imię i nazwisko lub nazwę i adres upoważnionego przedstawiciela,
  d) oświadczenie woli o ustanowieniu upoważnionego przedstawiciela do reprezentowania producenta przed organami administracji miar w sprawach o zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego,
  e) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania producenta (jeżeli jest to spółka handlowa, to zgodnie z reprezentacją wynikającą z odpowiedniego rejestru).
  Dodatkowo należy zaznaczyć, że nie jest prawidłowe takie upoważnienie, w którym obok spółki lub za spółkę upoważnieni do działania zostają pracownicy tej spółki. Upoważniona powinna być albo spółka albo osoby fizyczne. Jeżeli upoważniona jest spółka, to pracownicy tej spółki powinni mieć odrębne upoważnienie od spółki, chyba że w postępowaniu administracyjnym za spółkę działają członkowie zarządu spółki lub prokurenci.
  Przedstawione powyżej wymogi stosuje się zarówno w odniesieniu do producenta zagranicznego jak i krajowego;

          Przykładowe wzory pełnomocnictw oraz upoważnień jakie należy dołączyć do wniosku

        5. inne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów, o których mowa w punkcie 2.

Wymienione wyżej informacje przygotowano w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z dnia 13 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 969).

Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku jeden egzemplarz przyrządu pomiarowego reprezentujący typ, który ma zostać zatwierdzony, jego elementy, urządzenia dodatkowe i wyposażenie dodatkowe niezbędne do przeprowadzenia badania typu

albo

wskazać we wniosku miejsce zainstalowania egzemplarza przyrządu pomiarowego reprezentującego typ, jeżeli zgodnie z przepisami, określającymi szczegółowy zakres, sposoby oraz metody przeprowadzania badań i sprawdzeń podczas prawnej kontroli metrologicznej tego przyrządu pomiarowego, badanie typu powinno być przeprowadzane w tym miejscu,

Wnioskodawca może dołączyć do wniosku protokoły z wynikami badań przeprowadzonych przez kompetentne instytucje metrologiczne lub laboratoria, wykazującymi, że typ przyrządu pomiarowego spełnia wymagania. W takim przypadku wnioskodawca przedstawia egzemplarz przyrządu pomiarowego reprezentujący typ, który ma zostać zatwierdzony, oraz jego elementy, urządzenia dodatkowe i wyposażenie dodatkowe, o ile Prezes Głównego Urzędu Miar uzna to za niezbędne do przeprowadzenia badania typu i wezwie wnioskodawcę do ich przedłożenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2007 r. w przypadku udzielenia pełnomocnictwa na wnioskodawcy ciąży obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej oraz przedłożenia dowodu tej opłaty. Obowiązek ten ciąży na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od czynności urzędowej dokonywanej przez Główny Urząd Miar jest: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, rachunek: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.

Stawka opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł.

do góry