Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego

Jakie dane powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie przyrządu pomiarowego?

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wniosek o zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego powinien zawierać:

 1. nazwę producenta przyrządu pomiarowego, jego siedzibę i adres;
 2. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;
 3. numer identyfikacji podatkowej, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w ewidencji działalności gospodarczej), o ile wnioskodawca taki numer posiada;
 5. dane identyfikujące rodzaj przyrządu pomiarowego;
 6. nazwę oraz znak fabryczny przyrządu pomiarowego, o ile jest stosowany;
 7. przeznaczenie i przewidywany zakres użytkowania przyrządu pomiarowego;
 8. charakterystyki metrologiczne typu przyrządu pomiarowego;
 9. wykaz elementów przyrządu pomiarowego, jeżeli przyrząd składa się z więcej niż jednego elementu;
 10. wykaz urządzeń dodatkowych, które mogą wchodzić w skład przyrządu pomiarowego;
 11. określenie warunków znamionowych użytkowania przyrządu pomiarowego z uwzględnieniem jego wersji, o ile są przewidziane;
 12. wykaz załączników;
 13. datę i miejsce sporządzenia wniosku;
 14. podpis wnioskodawcy.

Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim albo powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz powinien być adresowany do Prezesa Głównego Urzędu Miar.

do góry