Nawigacja

Bezpieczeństwo cyfrowe a rzetelność pomiaru - artykuł 1 (22)/2019

Bezpieczeństwo cyfrowe a rzetelność pomiaru - artykuł 1 (22)/2019

Autor : Michał Mosiądz, Janusz Sobiech, Jacek Wójcik
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

STRESZCZENIE

Zadaniem metrologii jest zapewnienie wiarygodności pomiarów. Nowoczesne przyrządy pomiarowe używają oprogramowania sterującego. Oprogramowanie ma wpływ na rzetelność i jakość pomiaru. Ryzyko obniżenia wiarygodności pomiarów powoduje konieczność stosowania zasad bezpieczeństwa cyfrowego w metrologii. Wytyczne dotyczące przyrządów pomiarowych powinny uwzględniać te zasady.

ABSTRACT

The goal of metrology is to ensure the reliability of measurements. Modern measuring instruments use control software. The software affects the reliability and quality of measurement. The risk of lowering the reliability of measurements requires the use of digital security principles in metrology. Guidelines for measuring instruments should include these principles.

do góry