Nawigacja

Kampus

07.08.2018Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Projekt Kampus zakłada budowę, we współpracy z Politechniką Świętokrzyską, laboratoryjnej bazy badawczo-wdrożeniowej, która pozwoli na efektywne i profesjonalne prowadzenie prac rozwojowo-badawczych, co bezpośrednio wpłynie na intensyfikację współpracy pomiędzy sferą badawczo-naukową a przedsiębiorstwami.

Projekt unijny Kampus

Szczegółowym celem projektu jest takie uzupełnienie obecnego potencjału laboratoryjnego GUM, którego efektem będzie stworzenie warunków do współpracy pomiędzy profesjonalną i innowacyjną metrologią laboratoryjną GUM a gospodarką.

Nowe laboratoria metrologiczne usprawnią procesy badawczo-rozwojowe w zakresie ustalania jednolitości miar, przy uwzględnieniu wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych. Zaplanowany do realizacji projekt umożliwi również dokonanie jakościowej zmiany w funkcjonowaniu jednostek badawczych na rzecz dynamicznej interakcji z przemysłem i nauką. Działalność kampusu laboratoryjnego i jego interakcja z nauką i gospodarką doprowadzi do aktywnej współpracy instytucji naukowych, związanej z wymianą myśli technologicznej w zakresie innowacyjnych metod pomiaru i rozwoju najnowszych technologii.

Wybudowany Kampus wpłynie na rozwój badań naukowych na poziomie krajowym i europejskim. Wyposażenie laboratoriów w nowoczesną infrastrukturę, zminimalizowanie wpływu warunków środowiskowych oraz zakłóceń, zwiększenie możliwości technicznych w stosunku do stanu obecnego bezpośrednio wpłyną na jakość prowadzonych badań naukowych. Jakość ta wyrażona zostanie poprzez wykonywanie pomiarów zaawansowanych i nietypowych oraz przez zapewnienie spójności pomiarowej na światowym poziomie.

INWESTYCJA W NAUKĘ I ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

Projekt Kampus ma charakter unikalny. Będzie stanowił realne wsparcie Krajowej Instytucji Metrologicznej, stanie się miejscem, gdzie spotykać się będą środowiska badawcze omawiające problemy naukowe i techniczne, pracujące nad wsparciem nie tylko dla przemysłu czy przedsiębiorstw, ale również instytucji państwowych, takich jak: szkoły, uczelnie, pozostałe instytuty badawcze czy wojsko. W ramach jego struktury nastąpi rozwój narodowej infrastruktury pomiarowej.

Nieoceniony będzie wkład Kampusu we wzrost konkurencyjności polskiego sektora badań naukowych. Laboratoria wyposażone zostaną w nowoczesną infrastrukturę pomiarową zapewniającą spójność pomiarową na najwyższym poziomie. Wzorce wielkości fizycznych powiązane będą z międzynarodowym systemem metrologicznym poprzez udział w porównaniach kluczowych.

Kampus zapewni profesjonalną bazę dydaktyczną dla naukowców z kraju i z zagranicy, za pośrednictwem której będzie świadczył usługi o najwyższym światowym standardzie. Działalność Kampusu wpłynie na zatrzymanie zjawiska tzw. „drenażu mózgów”. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez organizację licznych szkoleń i płatnych staży zagranicznych, rozwój naukowy (przewody doktorskie we współpracy z ośrodkami naukowymi, publikacje w czasopismach naukowych, udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych). Dodatkowo bezpośrednie kontakty z ekspertami międzynarodowymi współpracującymi w ramach Komitetów Technicznych EURAMET i Komitetów Doradczych CIPM, zapewnią naszej kadrze udział w europejskich programach badawczych typu EMPIR. W szczególny sposób wspierana będzie wynalazczość i innowacyjność.

W ramach współpracy z ośrodkami akademickimi z całego kraju, nastąpi podniesienie poziomu wykształcenia oraz świadomości znaczenia pomiarów wśród kadry naukowej i studentów. Współpraca kadry naukowej z przedsiębiorcami oraz wzbogacenie rynku pracy w wyposażonych w nowe kompetencje absolwentów sprawi, że projekt sprzyjać będzie kumulowaniu kapitału ludzkiego, który będzie podstawą do stymulowania rozwoju gospodarczego. Zasoby aparaturowe oraz ludzkie Kampusu będą stanowić atrakcyjny wkład dla projektów międzynarodowych, co pozwoli na umiędzynarodowienie działalności naukowo-badawczej Kampusu.

DLA KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI

Strategicznym celem zaplanowanej infrastruktury badawczej, rozwojowej i naukowej tworzonego we współpracy z Politechniką Świętokrzyską Kampusu jest wykorzystanie nauki z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym oraz utworzenie centrum polskiej metrologii, miejsca, w którym spotykać się będą środowiska badawcze, naukowe oraz związane z przemysłem.

Podstawą do realizacji tak określonego celu jest dostosowanie krajowej instytucji metrologicznej do dzisiejszych warunków i wymogów polskiej gospodarki.
 

Tytuł projektu: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)"

Nr projektu: RPSW.01.01.00-26-0001/18

Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023

Wartość projektu ogółem: 162 535 366,94

Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 139 786 784,64

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Cel projektu:

Istotą projektu jest uzupełnienie obecnego potencjału laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar i Politechniki Świętokrzyskiej, w efekcie czego stworzone zostaną warunki do współpracy pomiędzy profesjonalną i innowacyjną metrologią laboratoryjną a gospodarką. 

Zaplanowana infrastruktura badawcza, zwiększy urynkowienie działalności badawczo–rozwojowo–wdrożeniowe poprzez wykorzystanie badań z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym.

Liderem projektu jest Główny Urząd Miar działający w imieniu konsorcjum z Politechniką Świętokrzyską (partner projektu).

LOKALIZACJA

Miasto Kielce, podnóże Gór Świętokrzyskich - zbocze Góry Hałasa (wysokość 393 m. n.p.m. należące do Pasma Dymińskiego). Projekt realizowany będzie w województwie świętokrzyskim, gminie Kielce. Zakres terytorialny realizacji inwestycji to miasto Kielce.

Projekt Kampusu na zdjęciach

Proporcje powierzchni całkowitej planowanej dla poszczególnych laboratoriów:

Proporcje powierzchni całkowitej planowanej dla poszczegółnych dziedzin - wykres

 

Do pobrania:


Broszura informacyjna Kampus laboratoriów GUM - Kielce.pdf

do góry