Nawigacja

ŚWITEŹ

O projekcie ŚWITEŹ

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowe informacje o projekcie ŚWITEŹ – Systemie Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar.

Logotypy związane z projektem ŚWITEŹ, od lewej: Fundusze Europejskie / Polska Cyfrowa, flaga - Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - flaga Unii.

O projekcie

Nazwa projektu: System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar – „ŚWITEŹ”

Piktogram: kilka urządzeń połączonych przewodami, tworzących system ŚWITEŹ.

Wnioskodawca: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Beneficjent: Główny Urząd Miar

11 maja 2018 r. Wiceprezes Głównego Urzędu Miar Pan Maciej Dobieszewski podpisał, z upoważnienia Prezesa GUM, porozumienie o dofinansowanie ze środków europejskich realizacji projektu pn. „System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar”.

Źródła finansowania:

15,37 % - budżet państwa;

84,63 % - środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Całkowity koszt projektu: 12 729 334,66 zł

Planowany okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 31.03.2022 r.

Cel główny projektu:

Zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych przez administrację miar, dzięki wdrożeniu i uruchomieniu nowoczesnej platformy elektronicznych usług publicznych.

Piktogram: różne przedmioty połączone kablami: żarówka, probówka, kwiate, kalkulator, prowadzące do tarczy ze strzałą. Duży napis Cel.

Projekt realizuje wytyczne Rady Unii Europejskiej w sprawie krajowego programu reform Polski na rok 2014 (CSR) wskazane w POPC: „Poprawa warunków otoczenia biznesu poprzez redukcję kosztów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej”.

Cele szczegółowe projektu:

 • uruchomienie wysokopoziomowych usług elektronicznych realizowanych przez instytucje administracji miar na rzecz klientów, przyczyniające się do zmniejszenia formalności po stronie klienta (w ramach realizacji projektu powstaną usługi typu A2B);
 • modernizacja rejestrów i baz danych prowadzonych przez GUM i ich łatwiejsza dostępność dla klientów;
 • zwiększenie kompetencji pracowników urzędu poprzez ich przeszkolenie;
 • wdrożenie nowoczesnych technologii (systemu, oprogramowania i sprzętu komputerowego) wspomagających wykonywanie czynności urzędowych przez pracowników Administracji Miar;
 • wdrożenie elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy Urzędem a Klientem;
 • optymalizacja procesu płatności za usługi poprzez wdrożenie funkcji elektronicznych płatności;
 • zastosowanie elektronicznej formy uwierzytelniania zarówno Klientów jaki i jednostek Administracji Miar w ramach realizacji spraw;
 • redukcja kosztów po stronie Urzędu i Klienta wynikająca z wdrożenia elektronicznych usług świadczonych przez Administrację Miar.

Zakres projektu obejmuje całą strukturę administracji miar w Polsce, tj.:

 • Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie;
 • 10 okręgowych urzędów miar mających siedziby w: Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Białymstoku;
 • 50 wydziałów zamiejscowych, usytuowanych w większych miastach na terenie działania ww. okręgowych urzędów miar (wyszczególnienie w opisie poniższej mapy).

Mapa polskiej administracji miar - 10 okręgów zarysowanych na mapie Polski z miastami, w których są siedziby OUM.

do góry