Nawigacja

EMPIR

EMPIR

Autor : Joanna Przybylska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Projekty badawcze EMPIR

Informacja o programie EMPIR

EMPIR, jako następca programu EMRP (European Metrology Research Programme), wspiera w swych celach i założeniach inicjatywy przewodnie strategii „Europa 2020”, w tym „Unia innowacji”, „Europejska agenda cyfrowa”, „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” i „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”, powiązane ściśle z rozwojem badań w dziedzinie metrologii. EMPIR stanowi platformę komunikacji pomiędzy nauką a przemysłem poprzez proponowanie rozwiązań innowacyjnych, wspieranie i rozwój normalizacji oraz standaryzacji, które umożliwiają swobodną wymianę handlową na skalę światową nowych produktów i usług. EMPIR jest realizowany i finansowany w ramach 8. programu ramowego – „Horyzont 2020” w latach 2014–2023, z budżetem wynoszącym 600 mln euro, zapewnionym wspólnie przez Komisję Europejską oraz kraje uczestniczące (wkładami w równych częściach). Udział finansowy Polski w programie badawczym EMPIR wynosi 2,5 mln euro.

Europejski program na rzecz innowacji i badań w dziedzinie metrologii (EMPIR) to w swoich celach i założeniach sukcesor Programu EMRP, który jest skoncentrowany na wspieraniu projektów z zakresu R&D w tematyce metrologicznej i jednocześnie ukierunkowanych na innowacyjność i jej transfer w formie nowych technologii do sektora przemysłowego. Program EMPIR również jest realizowany na podstawie Art. 185 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (pt. „Udział Unii w programach badawczych i rozwojowych”). Uczestnikami EMPIR są jak w poprzednim programie krajowe instytucje metrologiczne (NMI) oraz krajowe instytucje desygnowane (DI – depozytariusze wzorców państwowych).

Program EMPIR stwarza możliwości równoprawnego udziału, tj. w roli beneficjenta środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów, również ośrodkom naukowo-badawczym oraz innym podmiotom zajmującym się działalnością badawczą, które do tej pory miały do nich dość ograniczony dostęp. Dofinansowanie dla nich, pochodzące z wkładu Komisji Europejskiej (300 mln euro), do całkowitego budżetu programu EMPIR wynosi 90 mln euro. W ramach wspólnych projektów badawczych EMPIR podjęło współpracę 37 państw członkowskich EURAMET.

W programie EMPIR są realizowane projekty o charakterze naukowo-badawczym, których celem jest wspieranie wzrostu gospodarczego oraz tzw. Normative – dla potrzeb procesów normalizacji. Wspólne projekty badawcze JRP (ang. Joint Research Projects) powinny łączyć w sobie priorytety strategiczne kilku państw na zasadach skoordynowanej odpowiedzi (np. inteligentnej specjalizacji) w ramach regionu lub na poziomie europejskim. Propozycje tematów badawczych (Proposal Research Topics), z których formowane są przyszłe JRPs, mogą się natomiast skupiać na potrzebach krajowych w dziedzinie metrologii.

Projekty badawcze z rodzaju Research Potential Topics (RPot) umożliwiają rozwijającym się NMI wzrost możliwości technicznych i naukowych na poziomie krajowych i regionalnych priorytetów strategicznych. Rozwijanie kompetencji technicznych należy wiązać z potrzebami kluczowych interesariuszy. Projekty RPot mają na celu zwiększenie konkurencyjności przemysłu oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom społecznym danego regionu. Ważne, aby zdolności NMI wypracowane w danym JRP były utrzymane i rozwijane również po zakończeniu projektu. W tym celu wybrane tematy badawcze będą nadal kontynuowane w ramach nowych projektów EMPIR. Ponadto, od roku 2014 są również dostępne wezwania typu Support for Impact Projects (SIPs) – wsparcie dla wdrożeń, rozszerzające wyraźnie zakres podstawowych projektów badawczych (JRPs). Wezwanie SIP nie polega na finansowaniu badań, ale na działaniach służących rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu uzyskanej wiedzy z zakończonych już projektów IMERA-Plus lub EMRP.

Wezwanie 2015 wprowadziło również moduł obejmujący projekty „pre-normalizacyjne”, mające na celu wspieranie procesów normalizacji (w tym proponowanie zmian w obowiązujących przepisach, tworzenie nowych regulacji w różnych obszarach metrologii). Pojawienie się projektów tego typu w ramach EMPIR związane jest z ważną rolą, jaką stanowią procesy normalizacyjne w rozwoju gospodarczym.

Projekty EMPIR, podobnie jak EMRP są realizowane w ramach tematycznie skategoryzowanych wezwań. W latach 2014–2018 EURAMET ogłosił następujące wezwania EMPIR:

 • 2014: Przemysł (IND), Potencjał badawczy (RPot), 
 • 2015: Zdrowie (HLT), Zagadnienia normatywne (NRM),  Potencjał badawczy (RPot), Szerszy zakres SI (Broader Scope SI), Wdrożenia (SIP), 
 • 2016: Energia (ENG), Środowisko (ENV), Zagadnienia normatywne (NRM), Potencjał badawczy (RPot), Wdrożenia (SIP), 
 • 2017: Metrologia Podstawowa (FUN), Przemysł (IND), Zagadnienia normatywne (NRM), Potencjał badawczy (RPT), Wdrożenia (SIP), 
 • 2018: Szerszy zakres SI (SIB), Metrologia dla zdrowia (HLT), Zagadnienia normalizacyjne (PREN), Potencjał badawczy (RPot), Wsparcie dla sieci metrologicznych (NET), Wdrożenia (SIP).

W 2018 roku, jako wsparcie zapoczątkowanego ostatnio procesu tworzenia europejskich sieci metrologicznych (EMNs), mających na celu utworzenie wspólnej europejskiej infrastruktury badawczej w obszarze metrologii, do ustalonej uprzednio listy wezwań została dołączona nowa kategoria: Wsparcie dla sieci metrologicznych (NET).

W roku 2019 EURAMET ogłosił odpowiednio wezwania:

 • Metrologia dla środowiska (ENV)
 • Metrologia dla energii (ENG)
 • Zagadnienia normalizacyjne (NRM)
 • Potencjał badawczy (Rpot)
 • Wsparcie dla sieci metrologicznych (Net)
 • Wdrożenia (SIP).

Literatura

 1. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 912/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie Metrologii, podjętym przez kilka państw członkowskich, Dz. U. L 257/12 z 30.9.2009.
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104-173).
 3. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 555/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie udziału Unii w Europejskim programie na rzecz innowacji i badań w dziedzinie metrologii (EMPIR) podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich, Dz. U. L 169/27 z 7.6.2014.

08.01.2020

Propozycje można zgłaszać w następujących obszarach tematycznych:

 • Przemysł (IND),
 • Badania Podstawowe (FUN),
 • Zagadnienia normalizacyjne (NRM),
 • Wsparcie dla sieci metrologicznych (NET),

Etap I

Nadsyłanie zgłoszeń potencjalnych tematów badawczych upływa w dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 23:59 CET.

Etap I wezwania oferuje wszystkim zainteresowanym stronom możliwość wpływania na projekty badawczo-rozwojowe podejmowane przez europejską społeczność metrologiczną poprzez identyfikację wyzwań czy problemów. W etapie tym mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony.

Tematy badawcze, które uzyskają najwyższy priorytet w I etapie wezwania EMPIR, będą podlegać dalszej ocenie w etapie II.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wezwań EMPIR oraz szablony dokumentów dostępne są na stronie internetowej MSU-EURAMET: https://msu.euramet.org/calls.html


Kontakt z Programme Managerem EURAMET:

empir.msu@euramet.org

Kontakt w Głównym Urzędzie Miar

joanna.przybylska@gum.gov.pl

 

10.01.2019

Wezwanie programu EMPIR - Etap I otwarty

9 stycznia 2019 r. EURAMET zainaugurował I etap wezwań EMPIR 2019 i zaprasza zespoły naukowe do zgłaszania propozycji tematów badawczych w następujących obszarach tematycznych:

 • Metrologia dla środowiska (ENV),
 • Metrologia dla energii (ENG),
 • Zagadnienia normalizacyjne (PREN),
 • Potencjał badawczy (RPot),
 • Wsparcie dla sieci metrologicznych (NET),
 • Wsparcie dla wdrożeń (SIP) – termin otwarcia, jak podano niżej.

Etap I: Nadsyłanie zgłoszeń potencjalnych tematów badawczych upływa w dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 23:59 CET.

Wezwanie dla projektów z obszaru Wsparcie dla wdrożeń, mających na celu zwiększenie oddziaływania zrealizowanych uprzednio projektów i-MERA Plus i EMRP zostanie otwarte w dniu 16 lipca 2019 r. i zamknięte w dniu 16 września 2019 o godz. 23:59 CET.

Etap I wezwania oferuje wszystkim zainteresowanym stronom możliwość wpływania na projekty badawczo-rozwojowe, podejmowane przez europejską społeczność metrologiczną poprzez identyfikację wyzwań, problemów lub możliwości dla potencjalnych tematów badawczych (PRT, z ang. Potential Research Topics).

W etapie tym mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony.

Tematy badawcze, które uzyskają najwyższy priorytet w I etapie wezwania EMPIR, będą podlegać dalszej ewaluacji w etapie II.

Etap II wezwania dla wspólnych projektów badawczych oraz potencjalnych wspólnych tematów w ramach sieci metrologicznych, podlegających kryteriom kwalifikowalności, zostanie otwarty w dniu 13 czerwca 2019 r. i zamknięty w dniu 30 października 2019 r. o godz. 23:59 CET.

Szczegółowe informacje dot. wezwań EMPIR dostępne są na stronie internetowej MSU-EURAMET: msu.euramet.org.

Kontakt z Programme managerem w EURAMET: msu@npl.co.uk

Kontakt w Głównym Urzędzie Miar: joanna.przybylska@gum.gov.pl

 

21.03.2018

W celu zapewnienia efektywnego wyboru i wysokiego poziomu proponowanych do finasowania projektów i grantów Europejskiego programu na rzecz innowacji i badań w dziedzinie metrologii (EMPIR), EURAMET zaprasza ekspertów (tzw. referees) ze wszystkich krajów Unii Europejskiej i spoza niej do zgłaszania się i rejestracji do bazy własnej niezależnych ekspertów EURAMET.

Do zadań ekspertów należeć będzie ocenianie projektów proponowanych do finansowania podczas konferencji przeglądowej lub posiedzenia grupy konsensusowej. Eksperci mogą również zostać zobowiązani do przeprowadzania niektórych ocen w sposób zdalny.

Ekspertom EURAMET zapewnia się honorarium oraz zwrot poniesionych kosztów na podobnym poziomie, jaki uzyskują oceniający projekty w ramach 8. programu ramowego Horyzont 2020. Eksperci EURAMET powinni być niezależni od członków EURAMET.

Ze względu na fakt, iż tematyka projektów realizowanych w ramach EMPIR dotyczy nie tylko samych badań, ale również budowy potencjału metrologicznego, czy zagadnień normalizacji, dla EURAMET kluczowym jest zapewnienie jak najszerszej grupy ekspertów o wysokich kompetencjach i wieloletnim doświadczeniu w licznych obszarach metrologii oraz dziedzinach pokrewnych.

Polegając na doświadczeniu i wiedzy ekspertów, EURAMET zaprasza zainteresowane osoby do współpracy na niwie ewaluacji potencjalnych projektów, mających na celu zaspokajanie potrzeb europejskiej metrologii.

Rejestracja ekspertów odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie MSU-EURAMET.

Szczegółowe informacje nt. zasad rejestracji i wyboru ekspertów do bazy EURAMET zostały zawarte w Guide 8: Registering as a Referee for EMPIR, dostępnym na stronie internetowej MSU-EURAMET.

Zachęcamy Państwa do przekazywania tych informacji innym potencjalnym ekspertom w szerszych kręgach naukowych i przemysłowych.W dniu 10 stycznia 2018 roku EURAMET zainaugurował I etap wezwania EMPIR 2018 i zaprasza zespoły naukowe do zgłaszania propozycji tematów badawczych w następujących obszarach tematycznych: Zdrowie, Wsparcie dla sieci, Zagadnienia normatywne, Potencjał badawczy, Układ SI – szerszy zakres.

Wezwanie EMPIR to proces składający się z dwóch etapów, zarówno dla projektów badawczych, jak i projektów realizowanych w ramach sieci metrologicznych.

I Etap: Nadsyłanie zgłoszeń potencjalnych wspólnych tematów badawczych oraz potencjalnych wspólnych tematów w ramach sieci metrologicznych upływa w dniu 19 lutego 2018 r. o godz. 23:59 CET.

W etapie tym mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony.

II Etap: Zaproszenie dla wspólnych projektów badawczych oraz potencjalnych wspólnych tematów w ramach sieci metrologicznych, podlegających kryteriom kwalifikowalności zostanie otwarte w dniu 14 czerwca 2018 r. i zamknięte w dniu 1 października 2018 r. o godz. 23:59 CET.

Wezwanie dla projektów z obszaru Wsparcie dla wdrożeń, mających na celu zwiększenie oddziaływania zrealizowanych uprzednio projektów i-MERA Plus i EMRP zostanie otwarte
w dniu 24 lipca 2018 r. i zamknięte w dniu 24 września 2018 o godz. 23:59 CET.

Szczegółowe informacje dotyczące wezwania EMPIR dostępne są na stronie internetowej MSU-EURAMET.

Osoba do kontaktu w EURAMET to: p. Dagmar Auerbach, Programme Manager, adres do korespondencji: msu@npl.co.uk.

 

 

Kontakt w GUM w sprawie programu EMPIR: e-mail: joanna.przybylska@gum.gov.pl

 

Europejski program na rzecz innowacji i badań w metrologii (EMPIR) 2014-2023 - broszura

 

 

EMPIR1

 

do góry