Nawigacja

Pracownie

Pracownia Analiz Nieorganicznych

Autor : Joanna Dumańska, Anna Pietrzak
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Pracownia Analiz Nieorganicznych realizuje zadania z dziedziny analiz substancji nieorganicznych niezbędnych w obszarach ochrony środowiska i zdrowia, w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym oraz gospodarce wodno-ściekowej. Zajmuje się utrzymywaniem i rozwojem wzorca odniesienia GUM zawartości składnika w roztworze oraz wzorca odniesienia GUM jednostki miary liczb falowych (długości fal) w zakresie podczerwieni (IR).

Do zadań Pracowni Analiz Nieorganicznych należy zapewnienie spójności pomiarowej w kraju dla analiz pierwiastkowych poprzez wytwarzanie roztworów wzorcowych stężenia masowego do atomowej spektroskopii absorpcyjnej. Pracownia wytwarza i certyfikuje także stałe, spektrofotometryczne wzorce liczb falowych dla zakresu podczerwieni. Ponadto, aby potwierdzić wiarygodność wyników pomiarów, Pracownia bierze udział w porównaniach kluczowych i uzupełniających.

            Pracownia Analiz Nieorganicznych współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi, w szczególności z:

  • CIPM CCQM (Komitet Doradczy ds. Liczności Materii (CCQM) Międzynarodowego Komitetu Miar (CIPM)), biorąc udział w pracach Grupy Roboczej ds. Analiz Nieorganicznych (IAWG) ,
  • Komitetem Technicznym METCHEM europejskiej organizacji metrologicznej EURAMET i jego Podkomitetem ds. Analiz Nieorganicznych (SCIA),
  • Komitetem ds. Materiałów Odniesienia (REMCO) Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO),
  • Międzynarodowym Bankiem Danych o Materiałach Odniesienia (COMAR).

Współpraca krajowa Pracowni to uczestnictwo w pracach komitetów technicznych PKN – KT 249 - ds. analiz chemicznych i KT 322 - ds. materiałów odniesienia.

Członkowie zespołu Pracowni biorą udział w projekcie badawczym w ramach Europejskiego Programu na rzecz Innowacji i Badań w Metrologii (EMPIR) 14RPT03 ENVCRM „Matrycowe materiały odniesienia dla analizy związanej z ochroną środowiska”. W ramach tego projektu członkowie Pracowni aktywnie współpracują z przedstawicielami Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego realizując postanowienia „Porozumienia o współpracy metrologicznej w dziedzinie chemii”.

Pracownia Analiz Nieorganicznych podejmuje badania mające na celu rozwój i optymalizację technik analitycznych w dziedzinie analiz nieorganicznych. Prace rozwojowe dotyczą stanowisk pomiarowych do analiz spektralnych i analiz metodą chromatografii jonowej, w szczególności dotyczących oznaczania śladowych zanieczyszczeń anionowych w roztworach wodnych. Pracownia bierze udział w porównaniach pilotujących (Pilot Studies) CCQM dotyczących nowych obszarów pomiarowych w dziedzinie analiz chromatograficznych. Obecnie, działalność badawcza Pracowni jest skierowana na prowadzenie prac nad metodami oznaczania jonów głównych i śladowych w substancjach nieorganicznych o wysokiej czystości, w roztworach kalibracyjnych i próbkach o złożonym składzie.  

Pracownicy Pracowni Analiz Nieorganicznych rozpowszechniają wiedzę z zakresu metrologii chemicznej m.in. podczas konferencji naukowych, szkoleń specjalistycznych oraz spotkań grup roboczych Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego ds. Środowiska i zmian klimatycznych utworzonego przez GUM.

Kontakt do Pracowni

do góry