Nawigacja

Pracownie

Pracownia Analiz Elektrochemicznych

Autor : Joanna Dumańska, Władysław Kozłowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zadania

Pracownia Analiz Elektrochemicznych realizuje zadania z następujących dziedzin metrologii chemicznej: pehametrii/jonometrii, przewodności elektrycznej właściwej elektrolitów (konduktometrii), liczności materii. W Pracowni zbudowano dwa, utrzymywane i doskonalone, wzorce państwowe: państwowy wzorzec jednostki miary pH i państwowy wzorzec jednostki miary przewodności elektrycznej właściwej elektrolitów oraz stanowisko pomiarowe do precyzyjnych oznaczeń zawartości związków chemicznych w substancjach o wysokiej czystości metodą kulometryczną (metoda podstawowa). W ww. dziedzinach Pracownia przekazuje jednostki miar, wykonując usługi wzorcowania metodą podstawową oraz wytwarza i certyfikuje pierwotne materiały odniesienia pH, konduktometryczne oraz liczności materii.

Pracownia Analiz Elektrochemicznych zapewnienia również spójność pomiarową w kraju poprzez wytwarzanie i certyfikowanie wtórnych materiałów odniesienia pH i konduktometrycznych oraz poprzez wzorcowanie przyrządów pomiarowych (pehametry, symulatory pH, elektrody pehametryczne, konduktometry, czujniki konduktometryczne).

Ponadto, aby potwierdzić własne zdolności  pomiarowe  (CMCs) w ww. dziedzinach oraz w celu zapewnienia międzynarodowej równoważności wzorców pomiarowych NMIs i wyników pomiarów Pracownia regularnie bierze udział w międzynarodowych porównaniach kluczowych i uzupełniających.

Pracownia Analiz Elektrochemicznych współpracuje z instytucjami międzynarodowymi, w szczególności z CIPM CCQM [Komitet Doradczy ds. Liczności Materii (CCQM) Międzynarodowego Komitetu Miar (CIPM)], biorąc udział w pracach Grupy Roboczej ds. Analiz Elektrochemicznych (EAWG) oraz z Komitetem Technicznym europejskiej organizacji metrologicznej EURAMET i jego Podkomitetem ds. Analiz Elektrochemicznych (SCEA), a także z Międzynarodową Organizacją Metrologii Prawnej (OIML).

Pracownia Analiz Elektrochemicznych wykonuje badania mające na celu doskonalenie istniejących wzorców państwowych, rozszerzenie obszaru ich zastosowania oraz rozwój nowych metod pomiarowych w dziedzinie elektrochemii. Bierze udział w porównaniach pilotujących (Pilot Studies) CCQM, dotyczących nowych obszarów pomiarowych w elektrochemii. Obecnie, działalność badawcza Pracowni jest skierowana na rozwój jonometrii oraz pomiarów przewodności elektrycznej właściwej elektrolitów w zakresie niskich i bardzo niskich wartości.

Członkowie zespołu Pracowni Analiz Elektrochemicznych biorą udział w krajowych konferencjach naukowych, dotyczących zagadnień metrologii chemicznej, prezentując osiągnięcia Pracowni w formie plakatów i wystąpień ustnych i przyczyniając się do rozpowszechniania wiedzy o pomiarach elektrochemicznych oraz popularyzowania wiedzy metrologicznej. Prowadzą także specjalistyczne szkolenia metrologiczne, wykłady i ćwiczenia na studiach podyplomowych.

Kontakt do pracowni

do góry