Nawigacja

Laboratoria

Pracownia Badań Oprogramowania

Autor : Michał Mosiądz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Cyfryzacja życia społecznego i gospodarczego, w połączeniu w szybkim rozwojem technik informatycznych sprawiły, że współczesne układy i przyrządy pomiarowe są sterowane elektronicznie za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Sytuacja taka stworzyła nowe wyzwania dla metrologii, związane z zapewnieniem wiarygodności realizacji procesów pomiarowych, a także bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych cyfrowych. Coraz szerzej stosowane są wirtualne przyrządy pomiarowe, rozproszone systemy przetwarzania danych, rozwiązania oparte o technologię chmury obliczeniowej. Postęp techniki powoduje konieczność uregulowania i nadzoru nad rozwiązaniami informatycznych stosowanymi w metrologii, w sposób zapewniający zarówno poprawność sterowania procesami pomiarowymi, a także wiarygodność i bezpieczeństwo wyników pomiarów.

Idąc za postępem techniki i nieuniknioną cyfryzacją życia gospodarczego, Główny Urząd Miar wspiera te procesy poprzez aktywny udział w pracach międzynarodowych organizacji metrologicznych, w których współtworzy normy i regulacje zapewniające bezpieczeństwo oprogramowania metrologicznego.

W Głównym Urzędzie Miar funkcjonuje nowe laboratorium zajmujące się bezpieczeństwem oprogramowania i danych metrologicznych, znajdujących zastosowanie w nowoczesnych technologiach IT. Do jego zadań należy m.in. badanie oprogramowania przyrządów pomiarowych w ramach procesów oceny zgodności i zatwierdzenia typu, w sposób zapewniający harmonizację usług w tym zakresie w ramach Unii Europejskiej. Poziom wiedzy merytorycznej umożliwia (na równi z wiodącymi europejskimi NMIs) realizację badań bezpieczeństwa oprogramowania, które oparte jest na technologiach wbudowanych i mobilnych, bazujących na różnych systemach operacyjnych oraz na systemach rozproszonych, wykorzystujących Internet do transmisji sygnałów sterujących, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. W ramach badań przyrządów pomiarowych dokonywana jest również ocena bezpieczeństwa przechowywania, przetwarzania i transmisji danych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii IT.

Oprócz badań przyrządów pomiarowych, Główny Urząd Miar realizuje również zadania związane z badaniami poprawności rejestracji oraz bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych w nowoczesnych kasach rejestrujących. Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Miar należy wydawanie potwierdzeń spełniania przez kasy rejestrujące funkcji, kryteriów i warunków technicznych określonych w przepisach. Opracowanie nowatorskiej w tej branży metodologii badań, opartej o analizę ryzyka oraz metody testowania oprogramowania stosowane w branży IT, pozwala zapewnić wysoką jakość i innowacyjność tych urządzeń, oraz poprawić bezpieczeństwo rejestracji podatku VAT.

do góry