Nawigacja

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. metrologii interdyscyplinarnej

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. metrologii interdyscyplinarnej

Autor : Michał Mosiądz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Do zadań realizowanych na wieloosobowym stanowisku pracy ds. metrologii interdyscyplinarnej należy poszukiwanie i rozwijanie nowych obszarów zastosowania metrologii.

Zidentyfikowane newralgiczne obszary dla rozwoju polskiej metrologii to aktualnie:

 • Metrologia medyczna

Dokładny pomiar fizyczny, chemiczny i biologiczny używany jest do diagnozowania pacjentów w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego leczenie, właściwie dobranego do potrzeb pacjenta. Wiarygodne i niezawodne pomiary są niezbędne do wdrożenia kluczowych przepisów dotyczących opieki zdrowotnej, takich jak dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych, które regulują bezpieczeństwo, jakość i działanie procedur medycznych. Metrologia odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu dostępności dokładnych pomiarów w celu oceny skuteczności nowych metod diagnostycznych i terapii oraz zapewnienia skutecznego leczenia pacjentów. Pragniemy dążyć, aby każdy pomiar (badanie) realizowany w służbie zdrowia dawał w pełni wiarygodny, najwyższej jakości wynik.

 • Bezpieczeństwo żywności

Zastosowanie i rozwijanie zagadnień metrologicznych celem spełnienia warunków i działań, które muszą być podjęte podczas wszystkich etapów procesu produkcji żywności i obrotu handlowego żywnością. Ma to służyć ochronie życia i zdrowia ludzi. W tym obszarze GUM, współpracując z ośrodkami naukowo-badawczymi, chce rozwiązywać największe bolączki tego sektora, a mianowicie dostępność i jakość materiałów odniesienia.

 • Metody numeryczne

Metody numeryczne stanowią w obecnym czasie doskonałe narzędzie do wyznaczania rozwiązań zagadnień matematycznych, nieposiadających rozwiązania na bazie funkcji elementarnych. Bazują zazwyczaj na wykonaniu iteracyjnym serii przybliżeń, w celu osiągnięcia oczekiwanej dokładności obliczeń i wymagają opracowania efektywnych algorytmów o dużym stopniu złożoności.

Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej, oprócz innych zagadnień, zajmuje się opracowaniem metod obliczeniowych i symulacyjnych umożliwiających przygotowanie modeli matematycznych zjawisk fizycznych i procesów metrologicznych, symulacji i modelowania zjawisk fizycznych, a także metod obliczeniowych doskonalących i wspomagających szacowanie niepewności pomiaru (w szczególności z wykorzystaniem metody Monte Carlo).

Aktualnie, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie matematyczne oraz własne narzędzia informatyczne, realizowane są projekty szacowania niepewności układów pomiarowych o złożonej formule równań pomiaru, z wykorzystaniem do symulacji różnorodnych rozkładów prawdopodobieństwa wielkości wejściowych. Wynikiem tych symulacji są szacowane niepewności pomiarów wielkości wyjściowych.

Możliwe jest wsparcie laboratoriów metrologicznych i innych w zakresie opracowania metod obliczeniowych, bądź porównania dotychczas stosowanych metod szacowania niepewności z wynikami uzyskanymi metodą Monte Carlo.

Najnowsze publikacje:

 1. Warsza Z.L., Puchalski J., Ocena niepewności prostokątnych składowych impedancji wyznaczanych pośrednio z pomiarów składowych biegunowych i vice versa, Pomiary-Automatyka-Robotyka (PAR) 3/2018, str. 61-68.
 2. Warsza Z. L., Puchalski J., Estimation of uncertainty of indirect measurements in multi-parametric systems. A few examples, International Seminar Mathematics, statistics and computation to support measurement quality, 29.05.2018 – 31.05.2018, St. Petersburg, Russia.
 3. Puchalski J., Fotowicz P., Propagacja niepewności przy wyznaczaniu obszaru rozszerzenia trójwymiarowego menzurandu wektorowego, XIII Konferencja naukowo-techniczna, Problems and Progress in Metrology PPM`2018, 03.06.2018 – 06.06.2018  Szczyrk.
 4. Warsza Z. L., Puchalski J., Estymacja mcierzowa niepewności wieloparametrowych pomiarów pośrednich z przykładami, Pomiary-Automatyka-Robotyka (PAR) 2/2018, str. 31-39.
 5. Warsza Z. L., Puchalski J., Estimation of vector uncertainties of multi-parametric indirect measurement systems on few examples,XXII World Congress of the International Measurement Confederation (IMEKO) 2018 , “Knowledge Through Measurement, Poster Session” IMEKO18-PO-062.
 6. Warsza Z. L., Puchalski J., Estimation of the uncertainties of multi-parametric indirect measurement systems with few examples, L Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 10-12 września 2018 Szczecin – Kopenhaga.
 7. Warsza Z. L., Puchalski J., Absolute and relative uncertainties of indirect multivariable measurement systems. Some examples of DC and AC circuits, XXII INTERNATIONAL SEMINAR OF METROLOGY, "Methods and Techniques of Signal Processing in Physical Measurements", Rzeszów-Arłamów 2018.
 • Porównania międzylaboratoryjne

Porównania międzylaboratoryjne oraz specyficzny rodzaj porównań, jakim są badania biegłości, w systemie oceny zgodności postrzegane są jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi pomagających laboratoriom wykazać ich kompetencje techniczne w zakresie realizowanych badań lub wzorcowań oraz umożliwiają monitorowanie jakości świadczonych usług laboratoryjnych. Uczestnictwo laboratoriów w porównaniach miedzylaboratoryjnych jest konieczne dla wykazania zgodności funkcjonowania z wymaganiami normy ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Główny Urząd Miar, wdrażając aktualnie wymagania zharmonizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości, chce zapewnić, jako organizator ILC, odpowiednie warunki, niezbędne do zorganizowania, wykonania i oceny wyników uczestników porównań, determinujących jakość oferowanych porównań.

Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej, jako komórka koordynująca działania w zakresie planowania i organizacji porównań międzylaboratoryjnych, inwestuje w rozwój i doskonalenie świadczonych usług. Dlatego też zapewniamy ciągłą gotowość do podejmowania działań mających na celu dostosowywanie poziomu usług do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości laboratoryjnej. W odpowiedzi na dynamikę ewolucji technologicznej, nowelizowane przepisy prawa, rosnącą konkurencję, a co za tym idzie rozwój oferty badań i wzorcowań oferowanych przez laboratoria, na bieżąco będziemy reagować na zapotrzebowania rynku laboratoryjnego. Będziemy opracowywać nowe programy ILC, korzystając przy tym z zasobów GUM w postaci kompetentnego personelu i infrastruktury. Chcemy reagować na indywidualne potrzeby laboratoriów w zakresie organizacji porównań miedzylaboratoryjnych.

Jesteśmy otwarci na poszukiwanie i rozwijanie nowych zastosowań zagadnień metrologicznych w różnych dziedzinach nauki i techniki. Jeśli posiadacie Państwo określone potrzeby metrologiczne lub identyfikujecie przeszkody techniczne w realizowanych projektach - zapraszamy do kontaktu .

 

do góry