Nawigacja

Prawo

Prawo

Autor : Wydział Prawny BDG GUM
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wykaz aktów prawnych

Dzienniki Urzędowe GUM

Projekty aktów prawnych

Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Prezes Głównego Urzędu Miar, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140, 285, 568, 1086), jest centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Organizację Głównego Urzędu Miar określa:

  1. statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki zarządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. poz. 1182);
  2. regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Miar stanowiący załącznik do zarządzenia nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 31 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. GUM, poz. 14).

W przypadku pytań dotyczących aktualnych zmian w projektach aktów prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Dyrektora Generalnego, drogą mailową: bdg@gum.gov.pl bądź telefonicznie: 22 581 91 13.

do góry