Nawigacja

Prawo

Prawo

Autor : Biuro Dyrektora Generalnego
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wykaz aktów prawnych

Dzienniki Urzędowe GUM

Projekty aktów prawnych

Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Prezes Głównego Urzędu Miar, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063), jest centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Organizację Głównego Urzędu Miar określa:

statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki zarządzeniem nr 7 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. poz. 1184) oraz regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Miar stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar (Dz. Urz. GUM, poz. 8).

Geneza

W przypadku pytań dotyczących aktualnych zmian w projektach aktów prawnych prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Dyrektora Generalnego, drogą mailową: bdg@gum.gov.pl bądź telefonicznie: 22 581 93 49.

do góry