Nawigacja

Patronaty

Patronat honorowy Prezesa Głównego Urzędu Miar

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Patronat honorowy Prezesa GUM oraz udział Prezesa GUM w komitecie honorowym

Patronat honorowy Prezesa GUM (dalej Prezesa GUM) jest wyróżnieniem dla przedsięwzięć o wysokim poziomie merytorycznym, organizacyjnym oraz znaczeniu dla metrologii, których tematyka wpisuje się w obszary zadań realizowane przez Główny Urząd Miar (dalej: GUM)

Nie przyznaje się patronatu honorowego Prezesa GUM lub zgody na udział Prezesa GUM w komitecie honorowym przedsięwzięciom:

  1. w fazie projektu, którego etap przygotowań nie daje gwarancji jego realizacji;
  2. mogącym godzić w politykę wizerunkową GUM;
  3. o charakterze lobbystycznym, reklamowym, komercyjnym oraz marketingowym.

Korzyści

Patronat honorowy Prezesa GUM może podnieść rangę oraz zasięg danego wydarzenia. Objęcie patronatem umożliwia wykorzystanie w materiałach promocyjnych logo GUM.

WAŻNE: Przyznanie przedsięwzięciu honorowego patronatu Prezesa GUM lub udział Prezesa GUM w komitecie honorowym nie jest równoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

Na jak długo

Patronat otrzymujesz każdorazowo na jedno wydarzenie lub na jedną edycję, jednak nie dłużej niż na okres jednego roku.

W przypadku publikacji – patronat honorowy Prezesa GUM obejmuje jedno wydanie. Każde kolejne wznowienie wiąże się z koniecznością ponownego wystąpienia o przyznanie patronatu.

Kto może złożyć wniosek

O objęcie honorowym patronatem Prezesa GUM lub udział Prezesa GUM w komitecie honorowym może starać się każdy, kto organizuje przedsięwzięcie służące promocji metrologii. Aby przedsięwzięcie otrzymało patronat, powinno:

  • wpisywać się w tematykę zadań realizowanych przez GUM,
  • służyć w szczególności promocji metrologii lub działalności badawczo-rozwojowej w zakresie metrologii.

Kiedy złożyć wniosek

Należy złożyć wniosek nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. Jeśli złożysz wniosek po terminie, możemy go nie rozpatrzyć.

Gdzie złożyć wniosek

Aby wniosek został rozpatrzony, należy najpierw pobrać jego wzór, wypełnić, wydrukować, podpisać, zeskanować i złożyć dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej (zarówno w wersji pdf lub jpg, jak również w wersji doc.), na adres mailowy: patronaty@gum.gov.pl

*W przypadku problemów technicznych dopuszczalne jest złożenie wniosku za pośrednictwem poczty na adres: Główny Urząd Miar - ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

lub bezpośrednio w Kancelarii Urzędu, w godzinach pracy.

Ile będziesz czekać

Powiadomimy Cię o decyzji w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. GUM może się zwrócić o uzupełnienie braków formalnych wniosku, przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień. Masz na udzielenie odpowiedzi 7 dni. W takiej sytuacji okres oczekiwania na rozstrzygnięcie może się wydłużyć.

Jak otrzymasz odpowiedź

O rozstrzygnięciu informujemy wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail osoby uprawnionej do kontaktu, wskazanej we wniosku.

Sprawozdanie

Pamiętaj o złożeniu sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia. Należy je złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia, zgodnie z załączonym wzorem.

Instytucja odpowiedzialna za realizację

Główny Urząd Miar – Departament Innowacji i Rozwoju

do góry