Nawigacja

Nadzór rynku nad przyrządami pomiarowymi i wagami nieautomatycznymi w Polsce - FAQ

Kiedy przyrząd po ocenie zgodności należy zgłosić do legalizacji ponownej?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności podlegają w użytkowaniu prawnej kontroli metrologicznej.

Na podstawie art. 8k ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140, z późn. zm.), przyrząd pomiarowy powinien być zgłoszony do legalizacji ponownej:

  • przed upływem, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 4 ww. ustawy, terminu od dokonania oceny zgodności;
  • w przypadku zmiany miejsca instalacji lub użytkowania, w którym była dokonana ocena zgodności albo legalizacja;
  • w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia oznaczeń lub cech zabezpieczających naniesionych podczas dokonywania oceny zgodności;
  • po jego naprawie.

Okres ważności legalizacji określonych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy, w których przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej określa rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 759). W tym rozporządzeniu obowiązującym od dnia 27 kwietnia 2019 r. zmieniono terminy zgłoszenia go legalizacji ponownej po raz pierwszy po dokonaniu oceny zgodności poszczególnych przyrządów pomiarowych, dlatego istotne jest kiedy w 2019 roku ocena zgodności została dokonana, ponieważ np. w przypadku wag nieautomatycznych nastąpiło skrócenie terminu zgłoszenia do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności z trzech do dwóch lat.

Termin ten liczy się od pierwszego grudnia roku, którego oznaczenie zostało naniesione na przyrządzie podczas dokonywania oceny zgodności.

Przykłady:

  1. waga nieautomatyczna przeszła ocenę zgodności w 2018 roku. Wagę należy zgłosić do legalizacji ponownej przed dniem 1 grudnia 2021 roku.
  2.  waga nieautomatyczna przeszła ocenę zgodności w 2020 roku. Wagę należy zgłosić do legalizacji ponownej przed dniem 1 grudnia 2022 roku.
do góry