Jak powinno wyglądać oznakowanie na przyrządzie pomiarowym?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Na wyrobie podlegającym obowiązkowi oceny zgodności, po przeprowadzeniu tej oceny i potwierdzeniu zgodności wyrobu z wymaganiami, a przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu lub oddaniem go do użytku, umieszcza się oznakowanie CE, a w przypadku przyrządów pomiarowych także dodatkowe oznakowanie metrologiczne.

Na przyrządzie pomiarowym, co do którego stwierdzono zgodność z wymaganiami, umieszcza się:

  1. nazwę producenta i jego nazwę handlową lub znak towarowy oraz adres (dane te podaje się w języku polskim);
  2. oznakowanie CE i następujące po nim dodatkowe oznakowanie metrologiczne oraz, jeżeli wynika to z procedury oceny zgodności, numer jednostki notyfikowanej;
  3. oznaczenie dokładności, w szczególności poprzez wskazanie klasy dokładności przyrządu pomiarowego, jeżeli wynika to z wymagań określonych dla danego przyrządu pomiarowego.

Na przyrządzie pomiarowym, jeżeli ma to zastosowanie, umieszcza się następujące oznaczenia:

  1. informacje dotyczące warunków użytkowania przyrządu pomiarowego;
  2. dane dotyczące zdolności pomiarowej przyrządu pomiarowego;
  3. zakres pomiarowy przyrządu pomiarowego;
  4. oznaczenie identyfikacyjne przyrządu pomiarowego;
  5. numer certyfikatu badania typu UE (WE - dla przyrządów pomiarowych podlegających wcześniejszym dyrektywom) lub certyfikatu badania projektu UE (WE);
  6. informacje o spełnianiu lub niespełnianiu przez urządzenia dodatkowe, dostarczające dane metrologiczne, wymagań określonych dla danego przyrządu pomiarowego.

Poniżej przykładowe oznakowania przyrządów pomiarowych poddanych ocenie zgodności:

Waga nieautomatyczna

Oznakowanie wagi nieautomatycznej na zdjęciu.

 

przykładowe oznakowanie wagi nieautomatycznej poddanej ocenie zgodności

Inny przyrząd pomiarowy

Przykładowe oznakowanie innego przyrządu pomiarowego