Jakie są zadania jednostki notyfikowanej?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Jednostka notyfikowana to jednostka oceniającą zgodność, której potwierdzenia kompetencji dokonuje właściwy minister. Jednostka notyfikowana to instytucja, niezależna zarówno od producenta, jak i konsumenta, działająca w sposób obiektywny, spełniająca wymagania określone w dyrektywach. Udział jednostki notyfikowanej jako trzeciej strony jest wymagany w przypadku procesu oceny zgodności.

W Głównym Urzędzie Miar Jednostka Notyfikowana nr 1440 funkcjonuje, pozostałe jednostki notyfikowane w okręgowych urzędach miar mają numery od 1441 do 1449. Informacja o jednostkach notyfikowanych w różnych krajach i ich zakresach notyfikacji publikowana jest na stronie internetowej NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Więcej informacji i wykaz można znaleźć w linku: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/.

Jednostki notyfikowane współpracują z organami nadzoru rynku w celu ustalenia, czy wyrób spełnia wymagania lub stwarza zagrożenie (art. 65 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku).