Nawigacja

Nadzór rynku nad przyrządami pomiarowymi i wagami nieautomatycznymi w Polsce - FAQ

Co zawiera deklaracja zgodności?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Deklaracji zgodności to oświadczenie producenta, lub jego upoważnionego przedstawiciela na ich wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami. Deklaracja zgodności stwierdza, że wykazano spełnienie wymagań określonych w aktach unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, mających zastosowanie do wyrobu (przyrządu pomiarowego).

Deklaracja zgodności powinna zawierać następujące elementy:

  1. Model aparatury/produkt (numer produktu, typu, partii lub serii).
  2. Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
  3. Następujące zdanie: Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
  4. Przedmiot deklaracji (identyfikacja aparatury; w razie konieczności identyfikacji aparatury deklaracja zgodności może zawierać kolorową ilustrację o wystarczającej rozdzielczości).
  5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego (tu wymienić jakiego).
  6. Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność.
  7. W stosownych przypadkach jednostka notyfikowana … (nazwa, numer) przeprowadziła … (opis interwencji) i wydała certyfikat (tu podać numer).

Deklarację zgodności tłumaczy na język polski podmiot, który udostępnił lub oddał do użytku wyrób na polskim rynku, jeżeli została sporządzona w innym języku. Deklaracja zgodności musi być zgodna z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel sporządza i podpisuje deklarację zgodności, tym samym przyjmują na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu z wymaganiami. 

Elementy deklaracji zgodności można znaleźć w przedmiotowych rozporządzeniach jak i dyrektywach. Dla zobrazowania wyglądu deklaracji zgodności przygotowano poniższy plik.

Zdjęcie deklaracji zgodności UE. Plik czytalny jest załączony pod tekstem.

do góry