Jakie przyrządy pomiarowe podlegają obowiązkowej ocenie zgodności?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Obowiązkowej ocenie zgodności przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku podlegają wyroby (w tym przyrządy pomiarowe), dla których określono wymagania
w bezpośrednio stosowanym unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym lub przepisach wdrażających unijne prawodawstwo harmonizacyjne, w tym w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Ocenie zgodności podlegają przyrządy pomiarowe i ich podzespoły, wymienione w § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych, jeżeli są udostępniane na rynku lub oddane do użytku w celu dokonywania pomiarów w ochronie zdrowia i życia, w ochronie środowiska, w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ochronie praw konsumenta, przy zabezpieczaniu interesu społecznego, przy pobieraniu podatków, ceł i innych należności budżetowych oraz w handlu. Ponadto ocenie zgodności podlegają wagi nieautomatyczne, które zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych muszą spełniać wymagania określone w prawodawstwie unijnym, jeżeli są przeznaczone do:

 1. określania masy w obrocie handlowym,
 2. określania masy dla obliczania opłaty, cła, podatku, premii, opustu, kary, wynagrodzenia, odszkodowania lub podobnych płatności,
 3. określania masy podczas stosowania przepisów prawa oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów,
 4. określania masy pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia,
 5. określania masy przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach oraz przy analizach wykonywanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne,
 6. określania ceny na podstawie masy przy sprzedaży konsumenckiej,
 7. przy paczkowaniu towarów.

Są to następujące przyrządy pomiarowe:

wodomierze

gazomierze i przeliczniki
do gazomierzy

liczniki energii elektrycznej czynnej

ciepłomierze
i następujące ich podzespoły:

- przetworniki przepływu,

- pary czujników temperatury,

- przeliczniki,

instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda (rodzaje instalacji pod tabelą)

wagi automatyczne:

- dla pojedynczych ładunków 

- porcjujące 

- odważające 

- przenośnikowe

- wagonowe 

taksometry

materialne miary długości

naczynia wyszynkowe

przyrządy do pomiaru długości, pola powierzchni
i wielu wymiarów

analizatory spalin samochodowych

wagi nieautomatyczne

Przykładowe rodzaje instalacji pomiarowych:

 1. instalacje pomiarowe w rurociągach,
 2. odmierzacze paliw (z wyjątkiem gazów ciekłych),
 3. instalacje pomiarowe zamontowane na cysternach samochodowych,
 4. instalacje pomiarowe do napełniania (opróżniania) statków, cystern kolejowych i samochodowych oraz do tankowania samolotów,
 5. instalacje pomiarowe do mleka oraz do cieczy kriogenicznych,
 6. instalacje pomiarowe do gazów ciekłych pod ciśnieniem,
 7. instalacje pomiarowe do ditlenku (dwutlenku) węgla w stanie ciekłym.