Co to są normy zharmonizowane i dokumenty normatywne

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Pojęcie normy zharmonizowanej wywodzi się z normalizacji europejskiej. Norma zharmonizowana oznacza normę europejską przyjętą na podstawie złożonego przez Komisję wniosku do celów zastosowania prawodawstwa harmonizacyjnego Unii. Jednym z wymogów koniecznych do uznania normy za normę zharmonizowaną jest, aby jej tytuł i numer zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W tym kontekście domniemywa się, że wyrób spełnia określone wymagania, jeżeli jest zgodny z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych, ich częściami. W tym zakresie Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ogłasza dwa razy w roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” numery i tytuły norm zharmonizowanych wraz z tytułami aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia i danymi dotyczącymi miejsca ich publikacji, a także informacje o ogłoszonych przez Komisję Europejską okresach przejściowych stosowania domniemania zgodności i ostrzeżeniach dotyczących ograniczenia domniemania zgodności, według stanu na dzień 30 czerwca i dzień 31 grudnia każdego roku. Obwieszczenia Prezesa PKN w sprawie wykazu norm zharmonizowanych można znaleźć na stronie PKN.

Co do zasady dla celów domniemania zgodności stosuje się normy zharmonizowane, ale w niektórych sektorach dopuszcza się domniemanie zgodności przy zastosowaniu innych dokumentów np. dla przyrządów pomiarowych są to Zalecenia Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML). Są to tak zwane dokumenty normatywne, których wykaz opublikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W tym zakresie Prezes Głównego Urzędu Miar ogłasza (w ślad za publikacjami Komisji Europejskiej) raz na 12 miesięcy w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” numery i tytuły ustanowionych w danym roku dokumentów normatywnych OIML wraz ze wskazaniem tych postanowień, których spełnienie pozwala na domniemanie zgodności wyrobu z wymaganiami. Obwieszczenia Prezesa GUM w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej publikowane są na stronie BIP GUM.

Odwołanie się do norm zharmonizowanych i dokumentów normatywnych dających domniemanie zgodności pozostaje dobrowolne.