Nawigacja

Klauzula RODO

Klauzula RODO

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, 00-139 Warszawa, tel. (22) 581 93 99, e-mail: gum@gum.gov.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Patryk Łuczyński. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailem na adres iod@gum.gov.pl
 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań Głównego Urzędu Miar, a podstawą prawną tego przetwarzania będzie:                           
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • wykonywanie przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),
 • realizacja umowy, której Pani/Pan może być stroną lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z których usług korzystamy w trakcie naszej działalności.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podlaski, w związku z korzystaniem przez Administratora z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW).

6. Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a w przypadku materiałów archiwalnych, nie krócej niż przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217, 357, 398, 650 ze zm.).

8. Posiada Pani/Pan:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, w sytuacji, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację zadania przez Administratora. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką ich przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w serwisach WWW Głównego Urzędu Miar zostały określone w Polityce Prywatności  https://www.gum.gov.pl/pl/inne/polityka-prywatnosci/1254,Polityka-prywatnosci.html.

do góry