Nawigacja

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego

Autor : Anna Krysiak
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1, zm. Dz. Urz. UE. L 2018 Nr 127, poz. 2), dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Miar.

Kontakt z Administratorem danych:

  • tel.: (22) 581 93 99
  • e-mail: gum@gum.gov.pl
  • adres do korespondencji: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 01-139 Warszawa

       2. Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować:

  • tel.: (22) 581 94 30
  • e-mail: iod@gum.gov.pl
  • adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 01-139 Warszawa.

        3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, cech szczególnych lub/i numerów identyfikacyjnych, zarejestrowane za pośrednictwem kamer systemu monitoringu wizyjnego, będą przetwarzane w celu ochrony mienia, zapewnienia     bezpieczeństwa pracowników oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora danych na szkodę.

        4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) - przetwarzanie jest niezbędna do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

        5. Monitoringiem objęty jest gmach Głównego Urzędu Miar oraz odcinek ulicy Elektoralnej przylegającej do budynku Urzędu.

        6. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania, a następnie zostaną automatycznie nadpisane. Jeżeli nagrania stanowią dowód w prowadzonym na podstawie prawa postępowaniu, zostaną zabezpieczone i będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, w którym stanowiły materiał dowodowy, a następnie zostaną zniszczone.

        7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają pracownicy zewnętrznego usługodawcy, świadczącego dla Administratora danych usługę ochrony GUM oraz osoby świadczące usługi serwisowe. Dane mogą zostać udostępnione uprawnionym na podstawie prawa podmiotom, na pisemny, umotywowany wniosek.

        8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

        9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii, oraz prawo do sprzeciwu.

      10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

      11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak uprawnień do wstępu i przebywania na terenie Głównego Urzędu Miar.

      12. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

do góry