Nawigacja

Kierownictwo

Kierownictwo

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Prezes GUM

 

tel.: (22) 581 90 01, fax: (22) 620 84 11
e-mail: prezes@gum.gov.pl

 

 

Wiceprezes GUM

p. o. Prezesa GUM

Maciej Dobieszewski

tel.: (22) 581 90 02, fax: (22) 624 25 73
e-mail: wiceprezes@gum.gov.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 r. został mianowany na urzędnika służby cywilnej. W 2012 r., po odbyciu aplikacji w OIRP Warszawa, uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 2007-2016 w Ministerstwie Gospodarki, a następnie w Ministerstwie Rozwoju, kierował wydziałem odpowiedzialnym za metrologię, probiernictwo, system oceny zgodności oraz notyfikację przepisów technicznych. 1 sierpnia 2016 r. powołany na stanowisko Wiceprezesa GUM. Od 2014 r. jest członkiem, a od 2016 r. Pierwszym Zastępcą Przewodniczącego Rady ds. Akredytacji PCA.

Reprezentował Rzeczpospolitą Polską na XXIV (2011 r.), XXV (2014 r.) i – jako przewodniczący polskiej delegacji – na historycznej XXVI (2018 r.) Konferencji Generalnej Konwencji Metrycznej oraz na spotkaniach dyrektorów NMI i przedstawicieli państw członkowskich Konwencji Metrycznej, na zebraniach przedstawicieli państw członkowskich EURAMET, a także w komitetach i grupach roboczych Komisji Europejskiej i ONZ właściwych w sprawach metrologii i normalizacji. Od 2016 r. członek Międzynarodowego Komitetu Metrologii Prawnej (CIML) oraz Komitetu Europejskiej Współpracy w dziedzinie Metrologii Prawnej (WELMEC).

Główny współautor m.in. ustawy o towarach paczkowanych z 2009 r., ustawy – Prawo probiercze z 2011 r. oraz ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z 2016 r. Jeden z inspiratorów powstania i animatorów Grupy Konsultacyjnej ds. reformy metrologii działającej w latach 2008-2016 przy Ministerstwie Gospodarki / Ministerstwie Rozwoju. Uczestnik i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji metrologicznych, autor publikacji na temat roli technologii pomiarowych w gospodarce i życiu społecznym.

 

Dyrektor Generalny Urzędu

Andrzej Hantz

Andrzej Hantz

tel.: (22) 581 90 04, fax: (22) 624 02 68
e-mail: dgu@gum.gov.pl

Ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – kierunek Fizyka. Jest również absolwentem kilku kierunków studiów podyplomowych, m.in. w zakresie bezpieczeństwa pracy, studiów menadżerskich, jak również aparatury pomiarowej w systemach zarządzania realizowanych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył wiele szkoleń z obszaru metrologii, oceny zgodności i systemów zarządzania w kraju i za granicą.

W latach 2004-2017 był związany z przemysłem - producentem urządzeń pomiarowych, pełnił funkcje kierownicze na różnych szczeblach, jednocześnie wykonując zadania pomiarowo-badawcze. W 2007 r. przygotował i przeprowadził przez proces akredytacji pierwsze w Polsce laboratorium wzorcujące pipety tłokowe, a w roku 2016 pierwsze w Polsce laboratorium wzorcujące wzorce masy i odważniki najwyższej klasy dokładności.

W latach 2000-2004 był związany ze szkolnictwem wyższym oraz branżą laboratoryjną, gdzie sprawował funkcje pomiarowe i kierownicze.

Jest autorem lub współautorem wielu artykułów i publikacji z obszaru metrologii i systemów zarządzania, publikowanych w czasopismach i prezentowanych na konferencjach w kraju i za granicą. Specjalizuje się w zakresie metrologii pomiarów masy i objętości oraz w organizacji nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym.

Od wielu lat aktywnie działa społecznie w organizacjach branżowych. Jest głównym inicjatorem powołanej w 2012 r. Komisji ds. Metrologii Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, której przewodniczy drugą kadencję. Uczestniczył w pracach Grupy Roboczej ds. Reformy Polskiego Systemu Metrologicznego działającej przy Ministrze Rozwoju (wcześniej Ministrze Gospodarki), Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 257 – Metrologia) oraz Zespołów Konsultacyjnych przy Prezesie GUM.

do góry