Nawigacja

O nas

O nas

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
 
Fasada budynku Głównego Urzędu Miar współcześnie, na budynek pada słońce, pod budynkiem, na ulicy stoją samochody.

Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Prezes Głównego Urzędu Miar podlega Ministrowi Rozwoju zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Dz. U. z 2019 r., poz. 2261. Działa na rzecz zagwarantowania zdolności pomiarowych niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju gospodarki, zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości życia społeczeństwa oraz zabezpieczenia interesów obywateli. 

Prezes Głównego Urzędu Miar jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów i podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063) oraz innymi aktami prawnymi.

Geneza

Czytaj więcej o Historii GUM

 

Organizację Głównego Urzędu Miar określa:

statut nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki zarządzeniem nr 7 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar (M.P. poz. 1184) oraz regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Miar stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar (Dz. Urz. GUM, poz. 8).

Zadania GUM obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z metrologią, jednostkami miar i ich definicjami, jak również zaawansowanymi technologicznie wzorcami pomiarowymi oraz z tematyką ochrony bezpieczeństwa gospodarczego i technicznego państwa.

Metrologia odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu gospodarki, ale także w życiu codziennym. Każdy z nas jest stroną licznych transakcji wymagających dokładnych pomiarów czasu, masy, objętości, energii elektrycznej, wody, gazu, paliw płynnych czy energii cieplnej, które podlegają (bezpośrednio lub pośrednio) prawnej kontroli metrologicznej. Szczególnie ważną rolę odgrywa metrologia w handlu hurtowym, bowiem transakcje np. w sektorze energii i surowców energetycznych opiewają na miliony ton ropy naftowej, miliardy metrów sześciennych gazu naturalnego czy terawatogodziny energii elektrycznej o wartości kontraktowej rzędu miliardów złotych. Stanowi także ważne narzędzie w badaniach naukowych, czy w nowatorskich pracach nad zaawansowanymi technologiami, czyli wszędzie tam, gdzie innowacja jest związana z dokładnymi pomiarami. Opracowanie nowych produktów, usług i procesów, wymaga od przedsiębiorców wykonywania pomiarów ilości, jakości i wydajności na wszystkich etapach otrzymywania wyrobu. Niezależnie od tego, czy chodzi o pozycjonowanie GPS, zużycie energii, jakość powietrza czy monitorowanie nanocząsteczek, pomiary są integralną częścią naszego codziennego życia.

GUM wspiera polską gospodarkę, jej innowacyjność i konkurencyjność poprzez dostarczanie nowoczesnej wiedzy o pomiarach, udostępnianie infrastruktury pomiarowej, wykonywanie usług metrologicznych oraz sprawowanie nadzoru nad stosowanymi przyrządami pomiarowymi w ochronie zdrowia, życia i środowiska, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ochronie praw konsumenta, przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych, przy dokonywaniu kontroli celno-skarbowej oraz w handlu.

GUM stanowi podstawę krajowego systemu miar i reprezentuje Polskę na międzynarodowej arenie metrologicznej.

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
Godziny pracy: 8:00-16:00
tel. 22 581 93 99 (centrala)
fax: 22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl 
 

Instytucje metrologiczne

Logotyp BIPM - Międzynarodowego Biura Miar: nazwa w języku francuskim Bureau International des Poids et Mesures  Międzynarodowe Biuro Miar;
nowe logo EURAMET European Association of National Metrology Institutes – Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytucji Metrologicznych;

Logo OIML

Organisation Internationale de Métrologie Légale – Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej;
Welmec logo e.V. European Cooperation in Legal Metrology - Zarejestrowane Stowarzyszenie Europejska Współpraca w Dziedzinie Metrologii Prawnej (p. wyżej);
Logo NoBOMet - europejskiej platformy jednostek notyfikowanych w obszarze metrologii prawnej European platform of Notified Bodies working in legal Metrology Europejska Platforma Jednostek Notyfikowanych w obszarze Metrologii Prawnej
 
Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

tel.: 22 581 93 99 (centrala)

Więcej
Główny Urząd Miar
do góry