Nawigacja

Aktualności

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM) – osiągnięte produkty główne i kamienie milowe

Autor : Kaja Drąg
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

cztery logotypy opisujące źródło finansowania projektu Kampus. Od lewej - Fundusze Europejskie program regionalny, rzeczpospolita polska, województwo świętokrzyskie oraz flaga EU

I. Osiągnięte produkty główne i kamienie milowe

14.07.2020 r. – otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na Generalnego Wykonawcę Budowy zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” w Kielcach.

17.02.2020 r. – Ogłoszenie postępowania przetargowego na Generalnego Wykonawcę.

30.01.2020 r. – Przygotowanie OPZ i SIWZ na Generalnego Wykonawcę.

08.01.2020 r. – Odbiór architektonicznej dokumentacji wykonawczej.

28.11.2019 r. – Uzyskanie decyzji 650/2019. Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. Decyzja uprawomocniła się w dniu 16.12.2019 r.

01.08.2019 r. – Złożenie wniosku o uzyskanie Pozwolenia na budowę.

31.07.2019 r. – Odebranie dokumentacji - Projekt Budowlany.

08.07.2019 r. – Otwarcie dialogu technicznego z przedstawicielami rynku budowlanego. Do dialogu przystąpiło 5 wiodących w Polsce przedsiębiorstw budowlanych, w tym jedno typowe z regionu świętokrzyskiego. Efektem dialogu będą finalne założenia realizacyjne budowy Kampusu. Dialog techniczny ma służyć uszczegółowieniu wymagań wobec oferentów na Głównego Wykonawcę budowy ŚKLGUM oraz skutecznemu przeprowadzeniu przetargu.

03.07.2019 r. – Dokumentacja - Projekt budowlany dostarczona do oceny i odbioru. Planowany ostateczny odbiór to 31 lipca 2019 r.

04.06.2019 r. – Ogłoszenie dialogu technicznego, związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ŚKLGUM w Kielcach.

15.05.2019 r. – Zdefiniowane profile pracowników ŚKLGUM – profile określają wymagania wobec kandydatów na pracowników ŚKLGUM i będą wykorzystywane w procesie rekrutacji i przygotowywania kadry przyszłego Kampusu, począwszy już od roku 2019.

25.04.2019 r. – Aneks Porozumienia o dofinansowaniu – w Aneksie GUM określono jako Beneficjenta – Lidera. Stworzono możliwość przepływów środków z dofinansowania na rachunki Partnera, tj. PŚk.

30.04.2019 r. – Wykonana koncepcja wielobranżowa ŚKLGUM – Wykonawca dokumentacji architektonicznej – firma BDM Architekci – przekazała projekt wielobranżowy inwestycji ŚKLGUM.

05.03.2019 r. – Podpisanie umowy na realizację kompleksowej dokumentacji projektowej.

21.12.2018 r. – Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej – Konkurs został przeprowadzony przez GUM w oparciu o zdefiniowane wymagania badawcze i metrologiczne, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP). Ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Sądu Konkursowego, p. Jacka Lenarta nastąpiło w siedzibie SARP. Zwycięstwo, I nagroda – 45 tys. zł brutto i zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki przypadły firmie BDM Architekci z Warszawy.

20.12.2018 r. – Podpisanie Porozumienia o dofinansowaniu z IZ RPO WŚ – Porozumienie zapewnia finansowanie inwestycji ŚKLGUM. Wartość projektu ustalono na poziomie ok. 162 mln zł., w tym dofinansowanie UE wynosi ok 90% wartości projektu.

15.11.2018 r. – Powołanie Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego ds. Rozwoju Przemysłu Województwa Świętokrzyskiego. Zadaniem Zespołu jest integracja środowisk przemysłowych i naukowych Kielc i Województwa Świętokrzyskiego wokół tworzenia i realizacji programu badawczego Kampusu GUM w Kielcach w taki sposób, aby wyniki badań były efektywnie wykorzystywane w rozwoju produktów i procesów produkcyjnych w przemyśle.

30.10.2018 r. – Złożenie wniosku aplikacyjnego do RPO – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego podpisali w imieniu Lidera Konsorcjum - Dyrektor Generalny GUM w Warszawie, Andrzej Hantz oraz Partner Konsorcjum Rektor PŚk, Wiesław Trąmpczyński.

29.10.2018 r. – Wykonanie Wewnętrznego Programu Funkcjonalno-Użytkowego – określono wymagania i oczekiwania dotyczące zadania budowlanego. Dokument stanowi podstawę ustalania planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty przede wszystkim w zakresie obliczania jej ceny oraz wykonania prac projektowych.

13.10.2018 r. – Podpisanie Umowy Konsorcjum z Politechniką Świętokrzyską. W obecności Premiera RP – Mateusza Morawieckiego, Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwigi Emilewicz oraz przedstawicieli GUM i Politechniki Świętokrzyskiej podpisana została umowa konsorcjalna, której celem jest szczegółowe opracowanie oraz realizacja Projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM”.

2018 r. – Analiza i wybór lokalizacji – przeanalizowano ok. 5 lokalizacji Kampusu laboratoryjnego pod względem m.in. geograficznym, funkcjonalnym, infrastrukturalnym, środowiskowym, społecznym i pracowniczym. Wybrano nieruchomość, przekazaną na ten cel przez Miasto Kielce, położoną na łagodnym zboczu Góry Hałasa, u zbiegu ulic Wrzosowej i al. Popiełuszki w Kielcach.

22.12.2017 r. - Przyjęcie Strategii GUM – zatwierdzenie „Czteroletniego strategicznego planu działania Głównego Urzędu Miar 2018-2021” przez Ministra Finansów i Rozwoju, po wcześniejszym, pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Metrologii. Strategia uwzględnia zalecenia i wnioski NIK, sformułowane podczas kontroli nr KGP.410.009.01.2016, P/16/020, dotyczące zarządzania strategicznego. W Strategii GUM wskazano na problemy wynikające z obecnej lokalizacji GUM. Stwierdzono, że „niezbędna jest nowa siedziba kampusu GUM. Zalecono lokalizację poza centrum miasta Warszawy, odpowiednią do potrzeb krajowego NMI, a także dostępną komunikacyjnie zarówno dla interesariuszy krajowych, jak i zagranicznych.”

27.07.2017 r. - Określanie założeń metrologicznych i funkcjonalnych – rozpoczęcie prac Zespołu ds. Założeń Metrologicznych, których efektem było m.in.: stworzenie bazy danych zawierającej informacje na temat 468 stanowisk pomiarowych, z których każde opisane jest 47 parametrami, opracowanie opisów oraz wyceny projektowanych stanowisk pomiarowych, przygotowanie prognozy, zapotrzebowania, tematów i wyceny badań metrologicznych GUM (stan na IV kw. 2018 r.).

 

II. Ramowy dalszy plan

Sierpień 2019 – złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Grudzień 2019 – uzyskanie finalnej dokumentacji wykonawczej oraz ogłoszenie przetargu na realizację obiektów Kampusu.

Czerwiec 2020 – podpisanie umowy na budowę obiektów Kampusu.

Marzec 2023 – oddanie obiektu do użytku.

Kwiecień-wrzesień 2023 – instalacje i uruchomienia metrologicznej aparatury badawczej.

Grudzień 2023 – rozliczenie i zamknięcie projektu.

Styczeń 2024 – rozpoczęcie procesów badawczych.          

  •  Na planach architektonicznych rozłożone ręce kilku osób, na dole pasek z logotypami uczestników projektu.
do góry