Nawigacja

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Autor : Inspektor ochrony danych osobowych
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Głównego Urzędu Miar 

Polityka prywatności określa informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników usług świadczonych w serwisach WWW przez Główny Urząd Miar z siedzibą przy ul. Elektoralnej 2, 00-139 Warszawa.    

Główny Urząd Miar przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie gum.gov.pl i dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www.gum.gov.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zapytań.

Gromadzenie danych

Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie dążymy do identyfikacji użytkowników stron GUM i żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane jakiejkolwiek stronie trzeciej.

W większości serwisów WWW przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http (o ile jest możliwa),
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), w przypadku, gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony GUM. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, co pewien czas prowadzimy analizę plików z logami w celu określenia m.in., które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi są przechowywane przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki, stanowiące pomoc w administrowaniu, a zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Pliki Cookies na stronach internetowych Głównego Urzędu Miar

Pliki Cookies stosowane w serwisach Głównego Urzędu Miar nie są wykorzystywane do pozyskiwania  informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Serwis Głównego Urzędu Miar zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zwracamy uwagę, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z zamieszczoną tam polityką prywatności Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Głównego Urzędu Miar.

Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1, zm. Dz. Urz. UE. L 2018 Nr 127, poz. 2), zwanego dalej ,,RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach w związku z ich przetwarzaniem:  

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanym dalej ,,Administratorem”, jest Główny Urząd Miar, a w przypadkach, w których stroną umowy jest Prezes, jako organ administracji publicznej – Prezes Głównego Urzędu Miar.  

Kontakt z Administratorem danych:  

 • tel.: (22) 581 93 99 
 • e-mail: gum@gum.gov.p
 • adres do korespondencji: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa. 
 1. Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach działalności Głównego Urzędu Miar:  
 • tel.: (22) 581 94 30 
 • e-mail: iod@gum.gov.pl 
 • adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa. 
 1. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań Głównego Urzędu Miar, a podstawą prawną tego przetwarzania będzie:  
 •  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • wykonywanie przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),
 • realizacja umowy, której Pani/Pan może być stroną lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom do tego uprawnionym, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom, z których usług korzystamy w trakcie naszej działalności.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest również Wojewoda Podlaski, w związku z korzystaniem przez Administratora z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od rodzaju sprawy,  przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – zgodnie z art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy – zgodnie z art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO;
 • prawo do sprzeciwu – zgodnie z art. 21 RODO;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie w Głównym Urzędzie Miar danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. Jeżeli Administrator danych uzyskał Pani/Pana dane osobowe ze źródeł ogólnie dostępnych lub od swojego kontrahenta w związku z realizacją umowy, podlegają one rygorom ochrony wynikającym z RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w sytuacji, gdy przesłanką ich przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa ich niepodanie może uniemożliwić realizację zadania przez Administratora. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Siedziba Głównego Urzędu Miar jest objęta systemem monitoringu wizyjnego. Monitoring stosowany jest na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa oraz zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych. Źródłem danych są zapisy z kamer systemu monitoringu.

Szczegółowe klauzule informacyjne każdego serwisu Administratora, znajdują się w tematycznych zakładkach strony internetowej i BIP Urzędu oraz poniżej:

Klauzule informacyjne RODO

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla gości i klientów Głównego Urzędu Miar;
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie udostępniania informacji publicznej;
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania skarg i wniosków;
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy;
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów;
 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
 7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy na wolne stanowiska w służbie cywilnej;
 8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla stażystów, praktykantów oraz wolontariuszy;
 9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników;
 10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby postępowań administracyjnych;
 11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie świadczenia pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy;
do góry