Nawigacja

Laboratoria

Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości

Autor : Paweł Zawadzki
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zadania

Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości realizuje zadania z dziedziny pomiarów napięcia i prądu elektrycznego przemiennego oraz indukcyjności, pojemności elektrycznej i rezystancji AC poprzez utrzymywanie i rozwój wzorców i stanowisk pomiarowych. Ponadto laboratorium wykonuje transfer jednostek miar napięć i prądów elektrycznych stałych i przemiennych, rezystancji, pojemności elektrycznej, indukcyjności i impedancji. W zakres działalności laboratorium wchodzą także wzorcowania rezystorów, kondensatorów i cewek indukcyjnych oraz przyrządów pomiarowych takich jak kalibratory i multimetry cyfrowe, mostki i mierniki RLC. Pomiary wielkości elektrycznych AC i DC są wykorzystywane praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu i gospodarki, ze względu na powszechne zastosowanie sygnałów elektrycznych do zasilania i sterowania w przemyśle (procesy technologiczne) i gospodarce (medycyna, obronność, transport, i inne). Ponadto większość wielkości nieelektrycznych można, za pomocą sensorów, mierzyć metodami elektrycznymi. Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości utrzymuje państwowe wzorce jednostek miar napięcia elektrycznego przemiennego oraz pojemności elektrycznej i indukcyjności, wzorzec odniesienia GUM jednostki miary prądu elektrycznego przemiennego oraz inne wzorce i stanowiska pomiarowe do ich mierzenia ww. jednostek miar.

Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości regularnie bierze udział w międzynarodowych porównaniach kluczowych i uzupełniających, aby potwierdzić wiarygodność wyników pomiarów, zapewnić powiązanie wzorców państwowych i wzorców odniesienia GUM z wzorcami jednostek miar w innych krajach i potwierdzić swoje zdolności pomiarowe CMC.

Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości w ramach współpracy międzynarodowej uczestniczy w pracach podkomitetu technicznego ds. wielkości elektrycznych niskich częstotliwości Komitetu Technicznego europejskiej organizacji metrologicznej EURAMET. Laboratorium uczestniczy także w projektach w ramach europejskich programów badawczych EMPIR. W ramach współpracy krajowej pracownia bierze udział w pracach badawczo-rozwojowych z takimi uczelniami Politechnika Śląska, czy Uniwersytet Zielonogórski.

Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości doskonali posiadane wzorce oraz podejmuje badania mające na celu rozszerzenie obszaru ich zastosowania oraz rozwój nowych metod pomiarowych w przedmiotowych dziedzinach. Obecnie działalność badawcza Laboratorium jest skierowana na budowę nowych wzorców pojemności elektrycznej, wykonywanie transferów C-L i R-C oraz rozwój wzorców napięć elektrycznych przemiennych, badania stałej czasowej rezystorów. Dotychczasowe osiągnięcia zespołu są prezentowane w formie publikacji naukowych.

Członkowie zespołu Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości biorą udział w krajowych konferencjach naukowych związanych z metrologią elektryczną prezentując osiągnięcia Laboratorium w formie plakatów bądź wystąpień ustnych, rozpowszechniając wiedzę o roli pomiarów z dziedziny elektryczności dla potrzeb gospodarki oraz promują wiedzę o metrologii. Prowadzą także cykliczne specjalistyczne szkolenia metrologiczne.

Kontakt do Laboratorium

do góry