Nawigacja

Laboratorium Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych

Laboratorium Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych

Autor : Joanna Dumańska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zadania

Laboratorium Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych realizuje zadania z następujących dziedzin metrologii chemicznej: pehametrii/jonometrii, przewodności elektrycznej właściwej elektrolitów (konduktometrii), liczności materii oraz analiz substancji nieorganicznych. Te obszary metrologii chemicznej są niezbędne w ochronnie środowiska i zdrowia, w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym oraz w gospodarce wodno-ściekowej. W Laboratorium utrzymywane i doskonalone dwa wzorce państwowe: państwowy wzorzec jednostki miary pH i państwowy wzorzec jednostki miary przewodności elektrycznej właściwej elektrolitów oraz stanowisko pomiarowe do precyzyjnych oznaczeń zawartości związków chemicznych w substancjach o wysokiej czystości metodą kulometryczną realizujące pomiary metodami podstawowymi). W ww. dziedzinach Laboratorium przekazuje jednostki miar, wykonując usługi wzorcowania metodą podstawową oraz wytwarza i certyfikuje pierwotne materiały odniesienia pH, konduktometryczne oraz liczności materii.  

Aby potwierdzić własne zdolności pomiarowe (CMCs) w ww. dziedzinach oraz w celu zapewnienia międzynarodowej równoważności wzorców pomiarowych NMIs i wyników pomiarów Laboratorium regularnie bierze udział w międzynarodowych porównaniach kluczowych i uzupełniających CIPM MRA. 

Laboratorium Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych wykonuje badania mające na celu doskonalenie istniejących wzorców państwowych, rozszerzenie obszaru ich zastosowania oraz rozwój nowych metod pomiarowych w dziedzinie elektrochemii i analiz substancji nieorganicznych. 

Usługi

Laboratorium Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych zapewnienia spójność pomiarową w kraju poprzez: 

  1. Wzorcowanie przyrządów pomiarowych:
  • pehametry, symulatory pH, elektrody pehametryczne,
  • elektrody potencjału redoks,
  • konduktometry, czujniki konduktometryczne; 

  2. Certyfikowane materiały odniesienia:

  • pierwotne certyfikowane materiały odniesienia: pehametryczne, konduktometryczne, ilości substancji,
  • wtórne certyfikowane materiały odniesienia: pehametryczne, konduktometryczne, stężenia masowego pierwiastków. 

Współpraca międzynarodowa

Laboratorium Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych współpracuje z instytucjami międzynarodowymi, w szczególności z CIPM CCQM [Komitet Doradczy ds. Liczności Materii (CCQM) Międzynarodowego Komitetu Miar (CIPM)], biorąc udział w pracach Grupy Roboczej ds. Analiz Elektrochemicznych (EAWG) i Grupy Roboczej ds. Analiz Nieorganicznych (IAWG) oraz z Komitetem Technicznym “Metrologia w Chemii” europejskiej organizacji metrologicznej EURAMET oraz jego Podkomitetem ds. Analiz Elektrochemicznych (SCEA) i Podkomitetem ds. Analiz Nieorganicznych, a także z Międzynarodową Organizacją Metrologii Prawnej (OIML). 

Badania i rozwój

Laboratorium Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych bierze udział w projektach badawczych w ramach Europejskiego Programu na rzecz Innowacji i Badań w Metrologii (EMPIR) (Euramet Capacity Building EPMIR, http://www.envcrm.com/wp/) oraz w porównaniach pilotujących (Pilot Studies) CCQM, dotyczących nowych obszarów pomiarowych w elektrochemii oraz w analizie substancji nieorganicznych 

Obecnie, działalność badawcza Laboratorium jest skierowana na rozwój jonometrii oraz pomiarów przewodności elektrycznej właściwej elektrolitów w zakresie niskich i bardzo niskich wartości. Prowadzone są również prace nad metodami oznaczania jonów głównych i zanieczyszczeń śladowych w substancjach nieorganicznych o wysokiej czystości, w roztworach kalibracyjnych i próbkach o złożonym składzie. Zawartość głównego składnika w substancjach o wysokiej czystości jest wyznaczana metodą precyzyjnego miareczkowania kulometrycznego. Do badań roztworów kalibracyjnych oraz oznaczenia wybranych pierwiastków w próbkach środowiskowych jest stosowany spektrometr masowy (ICP-MS), a także inne metody uzupełniające, takie jak chromatografia jonowa, miareczkowanie potencjometryczne oraz optyczna spektrometria emisyjna (ICP OES). 

Transfer wiedzy

Członkowie zespołu Laboratorium Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych biorą udział w krajowych konferencjach naukowych, dotyczących zagadnień metrologii chemicznej, prezentując osiągnięcia Laboratorium w formie plakatów i wystąpień ustnych i przyczyniając się do rozpowszechniania wiedzy o pomiarach elektrochemicznych oraz popularyzowania wiedzy metrologicznej. Prowadzą także specjalistyczne szkolenia metrologiczne, wykłady i ćwiczenia na studiach podyplomowych.   

Certyfikowane materiały odniesienia

Plakat - Pierwotne konduktometryczne certyfikowane materiały odniesienia.   Wtórne konduktometryczne CMO - plakat informacyjny

Wzorce stężenia masowego - plakat informacyjny  Matrycowe materiały odniesienia dla ochrony środowiska - plakat informacyjny

Kontakt do Laboratorium

do góry