Zgłoszenie faktu rozpoczęcia produkcji butelek miarowych (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar)

Autor : Andrzej Czechowski

Zgłoszenie faktu rozpoczęcia produkcji butelek miarowych (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar)

Zgodnie z art. 28 ustawy producenci butelek miarowych mają obowiązek zgłaszania dyrektorowi okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania zgłaszającego, fakt rozpoczęcia produkcji butelek miarowych.

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia produkcji butelek miarowych.

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

Dodatkowo podać można dane dotyczące kontaktu z przedsiębiorstwem (nr telefonu, fax, e-mail) oraz zakres pojemności nominalnych produkowanych butelek miarowych.

Wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 28, producent jest obowiązany zgłosić do dyrektora okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania producenta, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.