Nawigacja

Zgłoszenia rejestracyjne przedsiębiorców

Zgłoszenie znaku służącego do identyfikacji producenta butelek miarowych (do Prezesa Głównego Urzędu Miar)

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgłoszenie znaku służącego do identyfikacji producenta butelek miarowych (do Prezesa Głównego Urzędu Miar)

Zgodnie z art. 24 ustawy producent przed rozpoczęciem produkcji butelek miarowych jest obowiązany zgłosić Prezesowi Głównego Urzędu Miar znak służący do identyfikacji producenta. Znak identyfikacyjny producenta powinien posiadać indywidualne cechy graficzne pozwalające jednoznacznie odróżnić go od zarejestrowanych już znaków identyfikacyjnych innych producentów.

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy):

  • firmę producenta butelek miarowych,
  • siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres,
  • numer, pod którym producent został wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • symbol graficzny stanowiący znak identyfikacyjny producenta,
  • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • 5 egzemplarzy wzoru znaku o wymiarach nie większych niż 5 cm×5 cm.

Aktualny rejestr znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych znajduje się na stronie BIP Głównego Urzędu Miar.

Uwaga. Dokonanie albo odmowa wpisu znaku identyfikacyjnego do rejestru następuje w formie decyzji administracyjnej, co wiąże się z poniesieniem opłaty skarbowej przez stronę wnioskującą o wpis do rejestru znaku identyfikacyjnego producenta butelek miarowych (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; tekst ujednolicony: Dz.U. 2016 poz. 1827). Opłatę skarbową (w tym przypadku w wysokości 10 zł – punkt 53 załącznika do ww. ustawy) podmiot występujący o wpis do rejestru znaku identyfikacyjnego producenta butelek miarowych powinien zapłacić z chwilą złożenia wniosku. Ponadto zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy.

Organem właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu, który wydał decyzję – w przypadku Prezesa Głównego Urzędu Miar będzie to Prezydent m.st. Warszawy.

do góry