Jak należy oznaczać gratis na towarach paczkowanych?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z art. 7 ustawy o towarach paczkowanych oznakowanie umieszczone na towarach paczkowanych powinno być łatwe do odczytania i dobrze widoczne, a także wykonane w sposób niedający się usunąć bez uszkodzenia opakowania. Poza wymaganiami dotyczącymi oznakowania produktów określonymi w przepisach odrębnych, towary paczkowane wprowadzane do obrotu powinny posiadać oznakowanie w szczególności ilości nominalnej produktu.

Natomiast zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122 poz. 1010) ilość nominalną produktu podaje się na opakowaniu jednostkowym, etykiecie lub przywieszce trwale złączonej z towarem paczkowanym. Ponadto minimalna wysokość cyfr (w liczbie określającej ilość nominalną) i liter (w symbolu lub nazwie jednostki miary) w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego jest określona w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia (§ 2 ust. 3 ww. rozporządzenia).

W ustawie o towarach paczkowanych jak i w rozporządzeniach wykonawczych zostały określone tylko ogólne zasady oznaczenia towarów paczkowanych poprzez wskazanie ilości nominalnej. Tylko oznaczenie na opakowaniu deklarowanej ilości nominalnej towaru w opakowaniu określają powyższe przepisy natomiast wszelkie informacje dodatkowe umieszczane po ilości nominalnej (np. w nawiasie) traktowane są jak dodatkowe informacje, które producent chce przekazać konsumentowi.

I tak, przykładowe oznaczenie produktu może być następujące: „e 750 g” lub „750 g e” (ilość nominalna 750 g plus oznaczenie znakiem „e”, które może występować opcjonalnie). Natomiast, jeżeli producent chce wyszczególnić promocję (gratis), to zapis ilości nominalnej może być uzupełniony o informacje dodatkowe w nawiasie np.: „e 750 g (500 g + gratis 250 g)”. W przypadku różnych produktów występujących w opakowaniu pod wspólną nazwą jako towar paczkowany (np. poszczególne składniki gotowego ciasta) oznaczenie ilości nominalnej zawsze powinno wskazywać na ilość będącą sumą wszystkich elementów bowiem poszczególne składniki (elementy) nie stanowią oddzielnych towarów przeznaczonych do sprzedaży.

Wygląd i szata graficzna opakowania (a więc sposób umieszczenia oznaczenia ilości nominalnej jak i informacji dodatkowych) jest indywidualną sprawą producenta towaru paczkowanego.