Jakie oznaczanie towaru wynika z ustawy o towarach paczkowanych?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z art. 7 ust. 1 oznakowanie umieszczone na towarach paczkowanych powinno być łatwe do odczytania i dobrze widoczne, a także wykonane w sposób niedający się usunąć bez uszkodzenia opakowania. Poza wymaganiami dotyczącymi oznakowania produktów określonymi w przepisach odrębnych, towary paczkowane wprowadzane do obrotu powinny posiadać następujące oznakowania:

  1. nazwę produktu,
  2. ilość nominalną produktu,
  3. firmę paczkującego, zlecającego paczkowanie, sprowadzającego lub importera.

Z art. 16 ust. 4 ustawy o towarach paczkowanych wynika, że znak „e”, o wysokości co najmniej 3 mm, umieszcza się na opakowaniu obok oznaczenia nominalnej masy lub objętości.

Ponadto z § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. z 2021, poz. 481) wynikają następujące obowiązki:

Nazwę produktu, firmę paczkującego, zlecającego paczkowanie, sprowadzającego lub importera oraz ich adresy, a także ilość nominalną produktu podaje się na opakowaniu jednostkowym, etykiecie lub przywieszce trwale złączonej z towarem paczkowanym.

Na opakowaniu jednostkowym, etykiecie lub przywieszce trwale złączonej z towarem paczkowanym, oprócz ilości nominalnej produktu, może być podana pojemność opakowania. W przypadku zamieszczenia na opakowaniu jednostkowym informacji o jego pojemności wskazanie wielkości poprzedza się określeniem „pojemność opakowania".

Ilość nominalną produktu w opakowaniu wyraża się, w zależności od konsystencji danego produktu, w jednostkach:

  1. objętości - w przypadku konsystencji płynnej,
  2. masy - w przypadku konsystencji stałej, półpłynnej, mazistej, stanowiącej mieszaninę stałej i płynnej albo stanowiącej część stałą z mieszaniny stałej i płynnej,
  3. stosowanych powszechnie w praktyce handlowej dla danych towarów paczkowanych, w szczególności ilość nominalna produktu o konsystencji płynnej może być wyrażana w jednostkach masy, a produktu o konsystencji stałej lub półpłynnej w jednostkach objętości, jeżeli użyte jednostki będą stanowić dokładną i wystarczającą informację dla nabywcy,
  4. towaru paczkowanego.

Oznakowanie ilości nominalnej towaru paczkowanego może być poprzedzone dodatkowym napisem, odpowiednio: „objętość netto”, „masa netto” lub „zawartość netto”.

Wartość liczbowa ilości nominalnej towaru paczkowanego może zawierać ułamek dziesiętny z nie więcej niż trzema cyframi po przecinku.

Nazwy i oznaczenia jednostek miar stosowane w oznakowaniu towarów paczkowanych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Minimalna wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Dodatkowa informacja o zasadzie ujętej w zaleceniu Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML Nr R79 - Labelling requirements for prepackages (edition 2015). W tablicy 2 załącznika normatywnego A pt. „Units of measurement and symbols” do ww. zalecenia określono przedziałami sposób wyboru formy zapisu ilości nominalnej towaru paczkowanego. W tym dokumencie dla:

Zalecenie dostępne jest na stronie internetowej www.oiml.org w linku OIML Publications.

Odniesienie do tych zasad znajduje się także w przewodniku WELMEC 6.14 – tabela 3 w pkt 4.2.3 – patrz w linku Towary paczkowane > Współpraca Międzynarodowa > Welmec.