Kto i w jakim stopniu ponosi odpowiedzialność za zgodność ilości rzeczywistej produktu z ilością deklarowaną (nominalną) na opakowaniu towaru paczkowanego oraz jakie są sankcje za wprowadzenie do obrotu partii towarów paczkowanych niespełniających wymagań

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z art. 3 ustawy do obrotu mogą być wprowadzane tylko towary paczkowane spełniające wymagania określone w ustawie.

Paczkujący importer, sprowadzający lub zlecający paczkowanie jest odpowiedzialny za to, aby towar paczkowany spełniał wymagania określone w ustawie. W szczególności ponosi on odpowiedzialność za zapewnienie, że ilość rzeczywista odpowiada ilości nominalnej podanej na opakowaniu jednostkowym (art. 8 ust. 1).

Przepisy karne za naruszenie przepisów ustawy zostały określone w rozdziale 5 ustawy. Poniżej wyszczególnienie sankcji karnych:

  1. Podlega karze grzywny (art. 33 ust. 1 i 2), kto paczkuje lub wprowadza do obrotu towary paczkowane oznaczone znakiem „e”, niespełniające wymagań określonych w ustawie dla tego znaku oraz bez zastosowania systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego a także stosując system kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego niespełniający wymagań metrologicznych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, lub narusza przepisy art. 17 ust. 2 i 3.
  2. Podlega karze grzywny do 1 000 złotych (art. 33 ust. 3), kto paczkuje lub wprowadza do obrotu towary paczkowane oznaczone znakiem „e” nie dokumentując w sposób określony w art. 18 ust. 1 kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego lub nie przechowując dokumentacji tej kontroli zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 oraz nie udostępnia dokumentacji kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego, w trybie art. 18 ust. 4.
  3. Podlega karze grzywny do 1 000 złotych (art. 33 ust. 4), kto paczkuje lub wprowadza do obrotu towary paczkowane oznaczone znakiem podobnym do znaku „e”.
  4. Podlega karze grzywny do 3 000 złotych (art. 34), kto paczkuje lub wprowadza do obrotu towary paczkowane, naruszając przepisy art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 3 oraz art. 13 ust. 1 i 3.

Powyższe przepisy karne dotyczą przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Organy administracji miar są uprawnione także do nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego w przypadkach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy Prawo o miarach, a w szczególności za:

  1. wyrażanie wartości wielkości fizycznych w jednostkach miar innych niż legalne,
  2. wprowadzanie do obrotu lub użytkowania, stosowanie bądź przechowywanie w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniające wymagań metrologicznych,
  3. użytkowanie przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w np. ochronie praw konsumenta i obrocie handlowym, niezgodnie z warunkami właściwego ich stosowania,
  4. świadome utrudnianie organom administracji miar wykonywanie ich zadań w zakresie sprawowania nadzoru.