Które kontrole są bezpłatne, a które płatne i w jakiej wysokości?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Za czynności wykonywane przez dyrektora właściwego terytorialnie okręgowego urzędu miar związane z kontrolą planową towarów paczkowanych pobierane są opłaty (art. 20 ust. 2 ustawy) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach.

Za czynności wykonywane przez dyrektora właściwego terytorialnie Okręgowego Urzędu Miar, związane z kontrolą doraźną towarów paczkowanych, nie pobiera się opłaty (art. 14 ust. 2 ustawy), chyba że w ich wyniku zostanie stwierdzone, że sprawdzona partia towaru paczkowanego nie spełnia wymagań dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów ustawy, to w takim przypadku pobierane są opłaty jak za kontrole planowe, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy.

Wysokość należnych opłat, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 11 ustawy Prawo o miarach (tzn. za czynności związane z kontrolą towarów paczkowanych) ustala organ administracji miar w drodze decyzji, biorąc pod uwagę charakter, zakres i czas trwania wykonanych czynności oraz obowiązujące stawki godzinowe za czas pracy pracowników administracji miar. Wysokość opłat za ww. czynności oblicza się mnożąc kwotę stawki godzinowej (165 zł - § 1 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1679) przez liczbę godzin, podczas których wykonano czynności. Każda rozpoczęta godzina liczy się jako pełna - zgodnie z § 1 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Za czas kontroli uznaje się faktyczny czas trwania czynności kontrolnych u przedsiębiorcy. Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia w przypadku wystąpienia podczas dokonywania czynności urzędowych dodatkowych kosztów postępowania wysokość opłaty za daną czynność ulega zwiększeniu o te koszty. Za koszty dodatkowe (§ 12 ust. 2), uważa się dodatkowe wydatki bezpośrednio związane z daną czynnością urzędową, poniesione przez administrację miar, a w szczególności koszty:

  1. podróży służbowych pracowników administracji miar, w wysokości wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)
  2. transportu kontrolnych przyrządów pomiarowych służących do wykonywania czynności urzędowych do miejsca wykonywania czynności związanych z prawną kontrolą metrologiczną i kontrolą towarów paczkowanych oraz transportu powrotnego, w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr określonej:

a) w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140, z późn. zm.) – w przypadku samochodów osobowych oraz

b) jako 2,5-krotność stawki za jeden kilometr dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 określonej w przepisach, o których mowa w lit. a – w przypadku samochodów.

Tak więc kontrola planowa dotyczy tylko przedsiębiorców oznaczających towary znakiem „e” i wykonywana jest nie częściej niż raz w roku. Każda kontrola planowa jest płatna a opłata naliczana jest zgodnie z powyższymi zasadami. Natomiast za kontrolę doraźną pobierana jest opłata jak za kontrole planowe, tylko w przypadku, gdy w jej wyniku zostanie stwierdzone, że sprawdzona partia towaru paczkowanego nie spełnia wymagań dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów ustawy. W pozostałych przypadkach kontrole doraźne są bezpłatne.