Jakie są oznaczenia na butelce miarowej?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z art. 22 ustawy o towarach paczkowanych producent butelek może na własną odpowiedzialność oznaczać je znakiem „3” o wysokości co najmniej 3 mm, stanowiącym gwarancję producenta, że butelka spełnia wymagania określone w ustawie. Wymagania metrologiczne dotyczące butelek miarowych zawiera załącznik nr 4 do ustawy. Wzór znaku „3” określa załącznik nr 5 do ustawy.

Butelka miarowa (art. 23 ustawy) powinna posiadać łatwe do odczytania, dobrze widoczne oraz nieusuwalne oznakowania:

1) na boku, przy krawędzi dna lub na dnie:

a) wartości pojemności nominalnej w litrach, centylitrach lub mililitrach, podane wraz z symbolem zastosowanej jednostki miary, cyframi o wysokości co najmniej:

- 3 mm, jeżeli nominalna pojemność jest nie większa niż 20 cl,

- 4 mm, jeżeli nominalna pojemność jest większa od 20 cl i nie jest większa niż 100 cl,

- 6 mm, jeżeli nominalna pojemność jest większa od 100 cl,

b) znak identyfikacyjny producenta,

c) znak „3”,

2) na dnie lub przy krawędzi dna w sposób zapewniający rozróżnienie z oznakowaniami, o których mowa wyżej, cyframi o tej samej wysokości, w jakich jest wyrażana odpowiednia pojemność nominalna, zgodnie z metodą lub metodami napełniania:

a) wartość pojemności brzegowej wyrażonej w centylitrach bez symbolu cl lub

b) wartość odległości, wyrażonej w milimetrach, od poziomu krawędzi do poziomu napełnienia odpowiadającego pojemności nominalnej z symbolem mm.

Na butelce miarowej nie wolno umieszczać innych oznakowań, podobnych do oznakowań, o których mowa powyżej.

Aktualny rejestr znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych znajduje się na stronie BIP Głównego Urzędu Miar w pliku "Rejestr"