Czy system kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego może się opierać na dowolnej metodzie statystycznej?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z art. 9 ustawy o towarach paczkowanych paczkujący lub zlecający paczkowanie jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego. Kontroli dokonuje się przez zbadanie każdej sztuki towaru paczkowanego lub przez zbadanie próbki, zgodnie z przyjętym dowolnym systemem kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego.

Towar paczkowany uznaje się za spełniający powyższe wymagania, jeżeli wynik kontroli partii, do której należy, przeprowadzonej z zastosowaniem metody referencyjnej lub metody o skuteczności co najmniej takiej samej jak skuteczność metody referencyjnej, jest pozytywny (art. 8 ust. 2 ustawy).

Zatem zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie paczkujący lub zlecający paczkowanie ponosi odpowiedzialność za rzetelność deklarowanej na opakowaniu jednostkowym ilości nominalnej produktu określonej w towarze paczkowanym. Na ww. podmiotach zatem ciążą obowiązki, jakie w tym zakresie przewidują przepisy ustawy, tj. zgłoszenie faktu paczkowania do organów administracji miar, a także zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego według dowolnej, przyjętej przez siebie metody. Warunkiem jedynie jest, aby wynik kontroli partii towaru przeprowadzonej przy zastosowaniu tej metody był co najmniej taki sam lub lepszy, niż wynik uzyskany przy zastosowaniu metody referencyjnej. Paczkujący i zlecający paczkowanie zatem odpowiedzialny jest za przygotowanie i stosowanie takiego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego, który powinien zapewnić spełnienie wymagań ustawy w zakresie dotyczącym ilości rzeczywistej produktu w towarze paczkowanym (partie towaru paczkowanego wprowadzone do obrotu powinny spełniać kryteria ich dopuszczalności).

Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą o towarach paczkowanych to paczkujący lub zlecający paczkowanie jest odpowiedzialny za to, aby towar paczkowany spełniał wymagania określone w ustawie i za zapewnienie, że ilość rzeczywista odpowiada ilości nominalnej podanej na opakowaniu jednostkowym. A zatem paczkujący lub zlecający paczkowanie opracowując system kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego posiada dowolność jego wyboru, musi być jednak w pełni przekonany o jego prawidłowości tzn. czy przyjęty przez niego system zapewnia skuteczność co najmniej taką jak metoda referencyjna.