Jakie są terminy przeprowadzenia kontroli?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Kontrole planowe (dotyczące podmiotów oznaczających towary znakiem „e”) wykonywane są nie częściej niż raz w roku. Natomiast częstotliwość kontroli doraźnych nie jest sprecyzowana w ustawie o towarach paczkowanych.

Ponadto, zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Dodatkowo, zgodnie z art. 48 ust. 4 ww. ustawy, na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.