Nawigacja

Odpowiedzi na pytania

Czy za zgłoszenie faktu paczkowania lub importu (sprowadzenia) towarów pobierane są opłaty?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Za zgłoszenie faktu paczkowania importu lub sprowadzenia nie pobiera się opłaty od podmiotu paczkującego.

Uwaga! Zgłaszający może zwrócić się do organu przyjmującego zgłoszenie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie faktu zgłoszenia paczkowania, importu lub sprowadzania. Wydanie takiego zaświadczenia wiąże się z poniesieniem opłaty skarbowej przez stronę wnioskującą o wydanie zaświadczenia (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z późn. zm.). Opłatę skarbową (w tym przypadku w wysokości 17 zł – rozdział II punkt 21 załącznika do ww. ustawy) podmiot występujący o zaświadczenie powinien zapłacić z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330), składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Organem właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu, który wydał zaświadczenie – w przypadku dyrektorów okręgowych urzędów miar będzie to prezydent odpowiedniego miasta.

Wygodnym sposobem jest skorzystanie z dedykowanego formularza do wydania takiego zaświadczenia w Systemie Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar ŚWITEŹ (Kafelek INNE – Dostęp do informacji innej niż publiczna). Przejdź do Załatw sprawę online.

do góry