Co jest towarem paczkowanym w rozumieniu ustawy?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2335), za towar paczkowany należy uznać każdy produkt umieszczony w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju, jeśli spełnione są jednocześnie następujące wymagania:

  1. ilość nominalna produktu, jednakowa dla całej partii,
  2. nieprzekraczająca 50 kg lub 50 l,
  3. odmierzana jest bez udziału nabywcy,
  4. nie może zostać zmieniona bez naruszenia opakowania.

 

Przykłady produktów będących i nie będących towarami paczkowanymi:

Towarami paczkowanymi są również, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych, produkty lecznicze, wyroby medyczne i produkty biobójcze w zakresie w jakim nie naruszają przepisów dotyczących tych produktów.