Nawigacja

Egzamin GUM z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych

Egzamin GUM ze sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Jeśli POSIADASZ:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego

postępuj wg poniższych punktów, aby przystąpić do egzaminu.

Jeśli nie posiadasz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przejdź do zakładki Podmioty szkolące i zgłoś się na szkolenie.

Ile zapłacisz za egzaminy?

Egzamin ze sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych

150 zł

Egzamin ze sprawdzania i przeglądów tachografów cyfrowych

200 zł


Egzamin ze sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych i cyfrowych
 
350 zł

UWAGA! Opłatę za przystąpienie do egzaminu należy wnieść dopiero w momencie otrzymania listownego powiadomienia z GUM ze wskazanym tytułem wpłaty i nr rachunku bankowego.

1. Wypełnij odpowiedni wniosek o dopuszczenie do egzaminu Tachograf Analogowy lub egzaminu Tachograf Cyfrowy.

UWAGA! Zwróć uwagę na podany rodzaj tachografu we wniosku.

Wniosek o przystąpienie do egzaminu z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych

Wniosek o przystąpienie do egzaminu z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów cyfrowych

2. Dołącz kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

3. Wypełnioną i PODPISANĄ dokumentację wyślij na adres:

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

Uwaga! W przypadku wysyłki dokumentacji w formie papierowej, prosimy o niezszywanie, niebindowanie, niedziurkowanie i o nieużywanie koszulek, skoroszytów, segregatorów.

4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu otrzymasz listowne powiadomienie o dacie i miejscu egzaminu oraz numer rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę za egzamin. Następnie staw się w wyznaczonym terminie na egzamin, który odbywa się przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie.

Na egzamin zabierz ze sobą:

 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • potwierdzenie wpłaty (GUM nie przyjmuje wpłaty za egzamin na miejscu),
 • długopis.

UWAGA! Opłatę za przystąpienie do egzaminu należy wnieść dopiero w momencie otrzymania listownego powiadomienia z GUM ze wskazanym tytułem wpłaty i nr rachunku bankowego.

5. Zależnie od wyniku egzaminu zostaną przygotowane odpowiednie dokumenty do podpisania i złożenia na miejscu.

6. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w egzaminie w wyznaczonym przez Prezesa GUM terminie, fakt ten należy zgłosić w możliwie jak najkrótszym terminie od otrzymania zawiadomienia. W przypadku chęci podejścia do egzaminu w innym terminie, wniosek o przystąpienie do egzaminu należy złożyć ponownie (pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez platformę ePUAP).

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z p. Kamilą Wardyńską (tachografy cyfrowe tel.: 22 581 92 34; e-mail: kamila.wardynska@gum.gov.pl) lub z p. Agnieszką Brzostek (tachografy analogowe tel.: 22 581 93 90; e-mail: agnieszka.brzostek@gum.gov.pl).

Jak wygląda EGZAMIN?

Z jakich części składa się egzamin?

Pisemnej i praktycznej. Po zakończeniu pozytywnym wynikiem części pisemnej, kandydat przystępuje do części praktycznej.

Jaki materiał obejmuje każdy z egzaminów pisemnych?

W zakresie tachografów cyfrowych egzamin obejmuje znajomość:

1. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach oraz ich aktów wykonawczych

2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014 r., str. 1) i aktów wykonawczy do tego rozporządzenia

 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiąjącego wymogi dot. budowy, sprawdzania, instalacji, naprawy i użytkowania tachografów oraz uch elementów składowych (Dz. Urz. UE L 139 z 26.05.2016 r., str. 1 , z późń. zm.),
 • załącznika 1B do rozporządzenia Rady (EWG) na 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 370 z 31.12.1985, str. 8, z późń. zm.).

W zakresie tachografów analogowych egzamin obejmuje znajomość:

1. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach, oraz ich aktów wykonawczych.

2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych, odnoszących się do transportu drogowego.

W zakresie tachografów analogowych i cyfrowych egzamin obejmuje znajomość:

Łączną znajomość przepisów zawartych powyżej.

Jak wygląda część pisemna egzaminu i ile trwa?

Rodzaj egzaminu

Tachograf cyfrowy

Tachograf analogowy

Tachograf cyfrowy i analogowy

Jak wygląda egzamin pisemny?

30 pytań testowych, każde pytanie posiada po 4 odpowiedzi, z czego tylko jedna jest prawidłowa.

10 pytań testowych, każde pytanie posiada po 4 odpowiedzi, z czego tylko jedna jest prawidłowa.

40 pytań testowych, każde pytanie posiada po 4 odpowiedzi, z czego tylko jedna jest prawidłowa

Część pisemną zalicza się jeśli…?

Kandydat uzyskał co najmniej 20 punktów.

Kandydat otrzymał co najmniej 8 punktów

Kandydat uzyskał co najmniej 20 punktów z zakresu tachografów cyfrowych i otrzymał co najmniej 8 punktów z zakresu tachografów analogowych

Ile mam czasu na napisanie części pisemnej?

60 minut

30 minut

90 minut

 

Jak wygląda i ile trwa część praktyczna egzaminu?

Rodzaj egzaminu

Tachograf cyfrowy

Tachograf analogowy

Tachograf cyfrowy i analogowy

Jaki zakres umiejętności obejmuje część praktyczna egzaminu?

Obsługi tachografów cyfrowych w zakresie niezbędnym do wykonywania sprawdzania i przeglądów tych tachografów oraz przeprowadzenia wybranych czynności z zakresu sprawdzeń i przeglądów - w szczególności analizy danych zarejestrowanych przez tachograf i nakładania zabezpieczeń.

Obsługi tachografów analogowych w zakresie niezbędnym do wykonywania sprawdzania i przeglądów tych tachografów oraz przeprowadzenia wybranych czynności z zakresu sprawdzeń i przeglądów - w szczególności analizy danych zarejestrowanych na wykresówkach oraz nakładania zabezpieczeń.

Obsługi obu rodzajów tachografów w zakresie niezbędnym do wykonywania sprawdzania i przeglądów tychże tachografów, a także przeprowadzenia wybranych czynności z zakresu sprawdzania i przeglądów (w przypadku tachografów cyfrowych m.in. analiza danych zarejestrowanych przez tachograf i nakładania zabezpieczeń, a w przypadku tachografów analogowych umiejętność analizowania danych zarejestrowanych na wykresówkach, a także umiejętność nakładania zabezpieczeń).

Ile czasu zajmuje część praktyczna?

10 minut

20 minut

30 minut

Część praktyczną zalicza się jeśli…?

Wykona się bezbłędnie wszystkie zadania egzaminacyjne.

Wykona się bezbłędnie wszystkie zadania egzaminacyjne.

Wykona się bezbłędnie wszystkie zadania egzaminacyjne.

Informacja w sprawie wykazu wyposażenia, które może zostać wykorzystane podczas egzaminu z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów cyfrowych lub analogowych

Prezes Głównego Urzędu Miar informuje, iż podczas egzaminu:

- z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów cyfrowych aktualnie mogą być wykorzystywane następujące:

 1. tachografy pierwszej i drugiej generacji:
 • EFAS – wersja V01.01,
 • Siemens-VDO – wersja V12.0E,
 • VDO – wersja V 4042,
 • Stoneridge – wersja V TA23;
 1. przyrządy do sprawdzania zarówno tachografów pierwszej, jak i drugiej generacji :
 • TT2010 – wersja 03.00.C,
 • TC-1 – wersja V2.00,
 • UTP-10 – wersja V5.80.06.02,
 • CTC II – wersja SW:02:17,
 • LTT10 – wersja V2.0d,
 • WorkshopTab – wersja 4.4.1;

- z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych aktualnie mogą być wykorzystywane następujące:

 1. tachografy:
 • 1311,
 • 1318,
 • 1324;
 1. przyrządy:
 • przyrząd do napędu mechanicznego: IPG-10,
 • przyrząd do napędu elektronicznego: UTP-10.

Jednocześnie Prezes Głównego Urzędu Miar informuje, iż powyższy wykaz wyposażenia nie ma charakteru zamkniętego i możliwa jest jego zmiana, z uwagi na uwarunkowania techniczne i dostępność tachografów lub przyrządów.

do góry