Nawigacja

Co po uzyskaniu certyfikatu?

Co po uzyskaniu certyfikatu?

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

UWAGA! Pamiętaj, że uzyskanie certyfikatu technika warsztatu nie powoduje automatycznego wpisania do ewidencji podmiotów posiadających zezwolenie. Po otrzymaniu przez pracownika certyfikatu pracodawca zgłasza technika do ewidencji. Więcej informacji znajdziesz tu i tu.

Twoje obowiązki jako technika warsztatu wynikające z ustawy o tachografach z dnia 5 lipca 2018 r.

1. Zgodnie z art. 31 ustawy o tachografach:

Technik przekazuje do Prezesa GUM oświadczenia o niekaralności i o nieprowadzeniu działalności dot. wykonywania przewozów drogowych. Tutaj znajdziesz przykładowy formularz okresowego oświadczenia technika.

Kiedy:

raz na 2 lata* lub na wezwanie Prezesa GUM.

*) Ponieważ obowiązek ten dotyczy technika warsztatu, a więc osoby, która posiada certyfikat technika warsztatu, to początkiem pierwszego dwuletniego okresu, w jakim należy złożyć ww. oświadczenie jest dzień, w którym technik otrzymał certyfikat (data doręczenia).

Kolejny okres dwuletni należy liczyć od dnia spełnienia przez technika warsztatu obowiązku złożenia ww. oświadczenia, tj. datę wpływu do GUM ww. oświadczenia, gdy składane jest ono osobiście, bądź datę wysłania ich do GUM w formie dokumentu elektronicznego (o ile nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru), bądź datę nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej.

Jak?

  1. poprzez portal TRANS-TACHO → zakładka Certyfikacja technika → Okresowe oświadczenie o niekaralności;
  2. ePUAP-em;
  3. listownie na adres:

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

Uwaga! W przypadku wysyłki dokumentacji w formie papierowej, prosimy o niezszywanie, niebindowanie, niedziurkowanie i o nieużywanie koszulek, skoroszytów, segregatorów.

2. Zgodnie z art. 32 ww. ustawy:

Technik jest zobowiązany uczestniczyć w okresowych szkoleniach z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów odpowiednio do wskazanego zakresu w certyfikacie. Następnie zaświadczenie o odbytym szkoleniu należy przedstawić Prezesowi GUM.

Kiedy?

Raz na 4 lata od dnia ukończenia ostatniego szkolenia okresowego przez technika warsztatu.

Jak:

  1. poprzez portal TRANS-TACHO → zakładka Certyfikacja technika → Zaświadczenie o okresowym szkoleniu;
  2. ePUAP-em;
  3. listownie na adres:

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

Uwaga! W przypadku wysyłki dokumentacji w formie papierowej, prosimy o niezszywanie, niebindowanie, niedziurkowanie i o nieużywanie koszulek, skoroszytów, segregatorów.

Konsekwencje

W przypadku niewywiązania się z powyższych czynności certyfikat danego technika warsztatu zostaje zawieszony. Certyfikat technika warsztatu przywraca się po przedstawieniu zaświadczenia o ukończeniu okresowego szkolenia. O zawieszeniu lub przywróceniu certyfikatu technika warsztatu Prezes GUM niezwłocznie zawiadamia podmiot wydający karty.

3. Zgodnie z art. 33 ustawy o tachografach, jako technik warsztatu, jesteś zobowiązany:

1) posługiwać się kartą warsztatową zgodnie z zakresem zezwolenia i w miejscu prowadzenia działalności określonym w tym zezwoleniu, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 6 ww. ustawy, tj. podczas kontroli pojazdu przez uprawnione do kontroli podmioty;

2) wykonywać czynności na rzecz podmiotu wykonującego przewóz drogowy pojazdem, który jest objęty obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu, w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym, z zachowaniem bezstronności i niezależności od tego podmiotu;

3) dokumentować użycie karty warsztatowej oraz pobierać dane dotyczące jej użycia.

 

Technik warsztatu nie może:

1) dopuszczać do użytkowania nieprawidłowo działający tachograf;

2) dokonywać instalacji tachografu nieposiadającego świadectwa homologacji typu;

3) udostępniać kodu PIN do karty warsztatowej innej osobie.

4. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy:

Prezes GUM może cofnąć certyfikat technika warsztatu w przypadku stwierdzenia, że technik warsztatu:

1) nie wywiązuje się z obowiązków zgodnie z art. 33 ustawy o tachografach;

2) był prawomocnie skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3 lit. a;

3) wykonywał bez zachowania bezstronności i niezależności od tego podmiotu, czynności na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe, który jest objęty obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu;

4) bez zachowania należytej staranności dopuścił do użytkowania nieprawidłowo działający tachograf lub posługuje się kartą warsztatową bez udokumentowania faktu jej użycia lub bez pobierania danych dotyczących jej użycia;

5) nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 1 lub 2 ww. ustawy, tj. oświadczeń o niekaralności i o nieprowadzeniu działalności dot. wykonywania przewozów drogowych oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądu i naprawy tachografów analogowych lub cyfrowych;

6) złożył oświadczenia, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 1 lub 2 ww. ustawy, niezgodne ze stanem faktycznym.

W przypadku cofnięcia certyfikatu technika warsztatu Prezes GUM niezwłocznie zawiadamia o tym podmiot wydający karty.

W przypadku cofnięcia certyfikatu technika warsztatu wniosek o wydanie nowego certyfikatu technika warsztatu może być złożony nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu certyfikatu stała się ostateczna.

do góry