Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego

Gdzie należy złożyć wniosek o zatwierdzenie typu lub zmianę zatwierdzenia typu przyrządu pomiarowego?

Autor : Monika Kusyk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wniosek o zatwierdzenie typu albo zmianę zatwierdzenia typu przyrządu pomiarowego wraz z załączoną dokumentacją powinien być doręczony do Głównego Urzędu Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, adres do korespondencji to Główny Urząd Miar, ul Elektoralna 2, 00-950 Warszawa P–10.

W Głównym Urzędzie Miar wniosek o zatwierdzenie typu albo zmianę zatwierdzenia typu wraz z załączoną dokumentacją oraz egzemplarzami przyrządów pomiarowych reprezentujących typ przyjmuje PUNKT OBSŁUGI KLIENTA.

Zgodnie z art. 76a § 2 K.p.a., zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym. Stosownie do treści przepisu art. 76a § 2b K.p.a., również upoważniony pracownik Głównego Urzędu Miar, któremu zostaną okazane oryginały ww. dokumentów wraz z ich odpisami, może, na żądanie strony, poświadczyć zgodność tych odpisów z oryginałami. Wymagany dokument można złożyć drogą elektroniczną, pod warunkiem opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, zgodnie z przepisem art. 63 § 3a K.p.a.

do góry