Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Autor : Monika Kusyk
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Do wniosku o zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego dołącza się:

 1. określenie warunków właściwego stosowania przyrządu pomiarowego;
 2. wykaz elementów przyrządu pomiarowego, jeżeli przyrząd składa się z więcej niż jednego elementu;
 3. wykaz urządzeń dodatkowych, które mogą wchodzić w skład przyrządu pomiarowego;
 4. dokumentację techniczno- konstrukcyjną typu przyrządu pomiarowego;
 5. egzemplarz przyrządu pomiarowego reprezentujący typ, który ma zostać zatwierdzony, zawierający wszystkie elementy określone w wykazie, o którym mowa w pkt 2, oraz urządzenia dodatkowe określone w wykazie, o którym mowa w pkt 3, (nie dotyczy sytuacji, gdy badanie typu przyrządu pomiarowego jest przeprowadzane w miejscu jego zainstalowania);
 6. instrukcję obsługi przyrządu pomiarowego;
 7. dodatkowe dokumenty poświadczające charakterystyki metrologiczne, jeżeli są one niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia badania danego rodzaju przyrządu pomiarowego i zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9a pkt 3 ustawy Prawo o miarach;
 8. upoważnienie do działania w imieniu producenta w sprawach związanych z zatwierdzeniem typu, jeżeli wniosek jest składany przez upoważnionego przedstawiciela;

Upoważnienie przedstawiciela powinno zawierać następujące dane:

 • datę i miejsce wystawienia,
 • imię i nazwisko lub nazwę i adres producenta,
 • imię i nazwisko lub nazwę i adres upoważnionego przedstawiciela,
 • oświadczenie woli o ustanowieniu upoważnionego przedstawiciela do reprezentowania producenta przed organami administracji miar w sprawach o zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego,
 • podpisy osób uprawnionych do reprezentowania producenta (jeżeli jest to spółka handlowa, to zgodnie z reprezentacją wynikającą z odpowiedniego rejestru).

Dodatkowo należy zaznaczyć, że nie jest prawidłowe takie upoważnienie, w którym obok spółki lub za spółkę upoważnieni do działania zostają pracownicy tej spółki. Upoważniona powinna być albo spółka albo osoby fizyczne. Jeżeli upoważniona jest spółka, to pracownicy tej spółki powinni mieć odrębne upoważnienie od spółki, chyba że w postępowaniu administracyjnym za spółkę działają członkowie zarządu spółki lub prokurenci.

Przedstawione powyżej wymogi stosuje się zarówno w odniesieniu do producenta zagranicznego jak i krajowego;

 

PRZYKŁADOWE WZORY PEŁNOMOCNICTW I UPOWAŻNIENIA:

 1. Odpis z właściwego dla producenta oraz upoważnionego przedstawiciela, jeżeli wniosek jest składany przez upoważnionego przedstawiciela, rejestru lub właściwej ewidencji prowadzonych w państwie, w którym znajduje się ich siedziba, w przypadku gdy nie posiadają oni siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Opracowano na podstawie  rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. poz. 759).

Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku jeden egzemplarz przyrządu pomiarowego reprezentujący typ, który ma zostać zatwierdzony, jego elementy, urządzenia dodatkowe i wyposażenie dodatkowe niezbędne do przeprowadzenia badania typu

albo

wskazać we wniosku miejsce zainstalowania egzemplarza przyrządu pomiarowego reprezentującego typ, jeżeli zgodnie z przepisami, określającymi szczegółowy zakres, sposoby oraz metody przeprowadzania badań i sprawdzeń podczas prawnej kontroli metrologicznej tego przyrządu pomiarowego, badanie typu powinno być przeprowadzane w tym miejscu,

Wnioskodawca może dołączyć do wniosku protokoły z wynikami badań przeprowadzonych przez kompetentne instytucje metrologiczne lub laboratoria, wykazującymi, że typ przyrządu pomiarowego spełnia wymagania. W takim przypadku wnioskodawca przedstawia egzemplarz przyrządu pomiarowego reprezentujący typ, który ma zostać zatwierdzony, oraz jego elementy, urządzenia dodatkowe i wyposażenie dodatkowe, o ile Prezes Głównego Urzędu Miar uzna to za niezbędne do przeprowadzenia badania typu i wezwie wnioskodawcę do ich przedłożenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.), opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej - w szczególności w sprawie o zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej powstaje z chwilą złożenia ww. dokumentów w organie administracji publicznej wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej.

Zgodnie z załącznikiem do ww. ustawy o opłacie skarbowej, opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury.

Uiszczenia opłaty skarbowej należy dokonać na następujący rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

do góry